Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Bačkovík

2022/01 :: VZN Obce Bačkovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 + dodatok č. 1.
2021/04 :: VZN Obce Bačkovík o poskytovaní dotácií.
2021/03 :: VZN Obce Bačkovík o miestnej dani za psa na rok 2021.
2021/02 :: VZN Obce Bačkovík o miestnych daniach na rok 2021.
2021/01 :: VZN Obce Bačkovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
2020/04 :: VZN Obce Bačkovík o záväznej časti Územného plánu – Zmeny a doplnky 02 v k. ú. Bačkovík.
2020/03 :: VZN Obce Bačkovík o miestnych daniach na rok 2020.
2020/02 :: VZN Obce Bačkovík o miestnej dani za psa na rok 2020.
2020/01 :: VZN Obce Bačkovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
2019/11 :: VZN Obce Bačkovík o o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Bačkovík.
2019/10 :: VZN Obce Bačkovík o zneškodňovaní žúmp, náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd.
2019/09 :: VZN Obce Bačkovík o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Bačkovík.
2019/08 :: VZN Obce Bačkovík o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Bačkovík.
2019/07 :: VZN Obce Bačkovík o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
2019/06 :: VZN Obce Bačkovík o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bačkovík.
2019/05 :: VZN Obce Bačkovík o pravidlách udržiavania čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Bačkovík.
2019/04 :: VZN Obce Bačkovík o zakázaných alebo obmedzených činnostiach na území obce Bačkovík.
2019/03 :: VZN Obce Bačkovík o miestnych daniach na rok 2019.

Staršie nariadenia …

Návrat na vrch stránky