Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
ilustračná fotografia

Obec zabezpečuje domácnostiam odvádzanie odpadových vôd do Čističky odpadových vôd (ČOV).

Poskytovateľom služieb ČOV je obec Kecerovce. Správcom ČOV je firma VaK Servis, s.r.o. (Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad). Kvalitu vypúšťaných odpadových vôd kontroluje správca 6-krát / 12-krát ročne. Do kanalizačnej siete je pripojených 62 % obyvateľov obce. Obec vyúčtováva úpravu odpadových vôd domácnostiam 4-kráv v roku.

Evidencia štandardov kvality – odpadová voda

Domácnosť je povinná pripojiť nehnuteľnosť, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia, ak to nevyžaduje neprimerane náklady. Vlastník stavby, pri ktorej bola pred vybudovaním obecnej kanalizácie povolená žumpa, je podľa zákona povinný pripojiť stavbu na verejnú kanalizáciu do 31. 12. 2021.

Domácnosť bez možnosti pripojenia stavby na verejnú kanalizáciu musí mať povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami (domáca čistička odpadových vôd).

Upozornenie

Do kanalizačnej siete je zakázané vypúšťať povrchovú dažďovú vodu. Do stokovej siete (rigoly dažďovej vody) je zakázané vypúšťať obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.

Postup pripojenia kanalizačnej prípojky

Rozbor vyčistených odpadových vôd

Kanalizácia v číslach

Cena úpravy odpadovej vody pre koncového užívateľa (osoba)€ 17,34 / rok
Náklady obce na prevádzku verejnej kanalizácie v roku 2020€ 9.687,27
Nedoplatky obyvateľov na stočnom k 31. decembru 2020€ 2.018,29
Návrat na vrch stránky