Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Zastupiteľstvo obce Bačkovík bolo zvolené v Komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 na obdobie 2018 – 2022. Z celkového počtu 370 voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 307 voličov (83%).

ilustračná fotografia
Poslanci a zamestnanci obce Bačkovík (2020)

Poslanci obecného zastupiteľstva

E-mail: zastupitelstvo.obce@backovik.sk

Martin Boboňko, zástupca starostu (nezávislý kandidát) – 150 hlasovmartinbobonko@gmail.com
Martin Bajus (nezávislý kandidát) – 147 hlasovmartin.bajus1010@gmail.com
Miroslav Mičko (nezávislý kandidát) – 147 hlasovmicko.miro.vokup@gmail.com
Mgr. Marta Ovadová (nezávislá kandidátka) – 146 hlasovmartaovadova@gmail.com
Ernest Gábor (Strana rómskej koalície – SRK) – 140 hlasovernest.gabor.1990@gmail.com

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bačkovíku
Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Bačkovíku
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bačkovíku

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bačkovík

Činnosť

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, rozhodovať o prevzatí záruky za poskytnutý nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu; (v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta), 
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 • uznášať sa na nariadeniach, 
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, 
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
 • zriaďovať, zrušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
 • zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
 • zriaďovať a zrušiť orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.

Zasadnutie zastupiteľstva zvoláva a vedie spravidla starosta obce. O jeho zvolanie môže požiadať aj tretina poslancov obecného zastupiteľstva.

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa musí uskutočniť do 30 dní od konania volieb, toto rokovanie zvoláva dovtedajší starosta.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

Rokovania obecné zastupiteľstva sú zásadne verejné, vrátane otázok použitia verejných prostriedkov na platy a odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce, alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec a pri prerokúvaní otázok nakladania s majetkom obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovania vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Návrat na vrch stránky