Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť poradný orgán (komisiu) obecného zastupiteľstva. Komisia je oprávnená predkladať zastupiteľstvu podnety a stanoviská v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená.

Zásady odmeňovania členov komisií

Komisia rozvoja obce

Predseda(nezvolený)
Členovia(nezvolení)
PoslanieOdporúčanie pre zloženie členov komisie:
– zastúpenie obyvateľov s podnikateľskou skúsenosťou,
– zastúpenie obyvateľov z radov rómskej komunity,
– zastúpenie obyvateľov vo veku 30 – 50 r.,
– zastúpenie obyvateľov, ktorí sa do obce prisťahovali v predchádzajúcich 5 rokoch,
– zastúpenie žien,
– zastúpenie obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním,
– zastúpenie členov zastupiteľstva obce,
– starosta obce.

Komisia hlavne:
– prijíma podnety obyvateľov v záležitostiach súvisiacich s rozvojom obce,
– priebežne hodnotí plnenie aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
– k 15. 12. podáva obecnému zastupiteľstvu správu o stave plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
– navrhuje ciele, opatrenia a aktivity Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre nastávajúce programové obdobie.
DokumentyProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bačkovík 2015 – 20
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bačkovík 2021 – 25

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi

PredsedaMiroslav Mičko
ČlenoviaMartin Boboňko, Martin Bajus, Mgr. Marta Ovadová, Radoslav Zuskár
PoslanieKomisia hlavne:
– vykonáva činnosť v zmysle zakona č. 357/2014 Z.z..,
– preveruje majetkové priznanie starostu obce,
– preveruje ďalšie verejné funkcie vykonávané starostom obce.

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

PredsedaMartin Bajus
ČlenoviaMartin Boboňko, Ernest Gábor, Michal Joška
PoslanieKomisia hlavne:
– predvoláva obyvateľov, na ktorých bola podaná sťažnosť v záležitosti občianskeho spolunažívania,
– predvoláva obyvateľov, na ktorých bola podaná sťažnosť v záležitosti rušenia nočného kľudu,
– vypracúva stanoviská a odporúčania k stavu životného prostredia v katastrálnom území obce,
– organizuje brigády zlepšujúce stav životného prostredia v katastrálnom území obce,
– kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená,
– vyjadruje sa k navrhovaným uzneseniam obecného zastupiteľstva v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená,
– navrhuje obecnému zastupiteľstvu všeobecne záväzné nariadenia v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená.

Finančná komisia

PredsedaMgr. Marta Ovadová
ČlenoviaIng. Imrich Goduš, Adriana Hurová, Alena Ruščáková
PoslanieKomisia hlavne:
– vypracúva stanovisko k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom,
– spolupracuje pri vypracovaní všeobecne záväzných nariadení finančnej oblasti,
– vypracúva stanovisko k návrhu záverečného účtu,
– kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení ekonomickej oblasti,
– vypracúva stanovisko k stavu programu hospodárskeho rozvoja obce,
– navrhuje ciele, opatrenia a aktivity programu hospodárskeho rozvoja obce pre nastávajúce programové obdobie.

Sociálna komisia

PredsedaJana Mičková
ČlenoviaAdriana Gáborová, Valentína Jošková, Marta Kušnieriková
PoslanieKomisia hlavne:
– navrhuje domácnosti určené pre prijatie humanitárnej potravinovej pomoci,
– zabezpečuje odovzdanie humanitárnej potravinovej pomoci,
– organizuje vianočnú zbierku humanitárnej pomoci pre domácnosti s najnižšou životnou úrovňou,
– vypracúva stanovisko k stavu programu sociálneho rozvoja obce,
– navrhuje ciele, opatrenia a aktivity programu sociálneho rozvoja obce pre nastávajúce programové obdobie.

Mediálna komisia

PredsedaMgr. Ivana Pločicová (status šefredaktorky)
ČlenoviaJanka Mičková, Mgr. Marta Ovadová (za poslancov)
ŠtatútŠtatút mediálnej komisie
PoslanieKomisia hlavne:
– zodpovedala za prípravu obsahu obecných novín
– realizuje medzi obyvateľmi ankety a dotazníky
– spolu s obecným úradom administruje oficiálnu Facebook stránku obce „Bačkovík pre všetkých“
Kontaktobecne.noviny@backovik.sk
Návrat na vrch stránky