Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných zákonov a nariadení.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór okrem iného vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, správu o kontrolnej činnosti, správu o výsledkoch kontrol, vybavuje sťažnosti a plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

Terézia Kinlovičová, kontakt: kontrolor@gmail.com

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Terézia Kinlovičová, kontakt: t.kinlovicova@gmail.com

Stanoviská k návrhu rozpočtu obce

Stanovisko k návrhu rozpočtu 2018-2019odkaz na dokument
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2019-2021odkaz na dokument
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2020-2022odkaz na dokument
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2021-2023odkaz na dokument
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2022-2024odkaz na dokument
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2023-2025odkaz na dokument

Stanoviská k záverečnému účtu obce

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Bačkovík k záverečnému účtu 2018odkaz na dokument
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Bačkovík k záverečnému účtu 2019odkaz na dokument
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Bačkovík k záverečnému účtu 2020odkaz na dokument
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Bačkovík k záverečnému účtu 2021odkaz na dokument

Správy o kontrolnej činnosti

Správa Hlavného kontrolóra obce Bačkovík o kontrolnej činnosti za rok 2018odkaz na dokument
Správa Hlavného kontrolóra obce Bačkovík o kontrolnej činnosti za rok 2019odkaz na dokument
Správa Hlavného kontrolóra obce Bačkovík o kontrolnej činnosti za rok 2020odkaz na dokument
Správa Hlavného kontrolóra obce Bačkovík o kontrolnej činnosti za rok 2021odkaz na dokument

Správy o vykonaných kontrolách

Sprava o vykonaní kontroly č. 1/2018 – pravidlá zverejňovaniaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 2/2018 – protispoločenská činnosťodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 3/2018 – miestne daneodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 4/2018 – zodpovedná osobaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 1/2019 – základné dokumentyodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 2/2019 – pokladnicaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 3/2019 – faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 4/2019 – protispoločenská činnosťodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 5/2019 – faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 7/2019 – pokladnica a faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 8/2019 – uznesenia obecného zastupiteľstvaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 1/2020 – pokladnicaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 2/2020 – centrálna úradná elektronická tabuľaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 3/2020 – faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 4-5/2020 – pokladnica a faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 6/2020 – pokladnica a faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 7/2020 – prevody majetkuodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 1/2021 – faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 2/2021 – pokladnicaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 3/2021 – miestne daneodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 1/2022 – dodržiavanie predpisov a VZNodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 2/2022 – faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 3/2022 – pokladnicaodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 4/2022 – faktúryodkaz na dokument
Sprava o vykonaní kontroly č. 4/2022 – uznesenia obecného zastupiteľstvaodkaz na dokument

Návrat na vrch stránky