Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
ilustračná fotografia


Povinnosť odstrániť nezákonne uložený odpad vychádza z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, § 15 ods. je povinnosť:

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.

Nájdenie nezákonne uloženého odpadu je však stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby. Protiprávnym preto, lebo táto neznáma osoba (pôvodca) spáchala priestupok uvedený v § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch tým, že uložila alebo ponechala odpad na inom mieste, než na mieste určenom obcou [§ 13 písm. a)]. Za priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do 1 500 eur.

V prípade, že sa nezákonným uložením odpadu spôsobila vlastníkovi nehnuteľnosti škoda vyššia ako 266,- eur, ide o spáchanie trestného činu podľa zákona číslo 300/2005 Z.z. trestný zákon, konkrétne podľa § 300 až 302 Trestného zákona. V takomto prípade OÚŽP nezačne správne konanie, ale odstúpi celú vec Policajnému zboru.

Po doručení oznámenia na Okresný úrad v Bratislave – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚŽP“), je OÚŽP povinný začať správne konanie vo veci.

Ak sa ani na základe správneho konania nepodarí nájsť „pôvodcu odpadu“, OÚŽP vydá rozhodnutie o povinnej osobe, ktorá musí nezákonne uložený odpad odstrániť. Ak sa jedná o komunálny a drobný stavebný odpad, túto povinnosť má obec.

Nahlasovanie nelegálnych skládok

Pod pojmom „nelegálna skládka“ sa rozumie odpad uložený v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto skládky vznikajú nedisciplinovanosťou občanov v spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.

Občania odpad umiestnený v rozpore so zákonom môžu nahlásiť písomne na Okresný úrad Košice okolie, Hroncova 13, 040 01 Košice, alebo na Obecný úrad Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45 Bidovce, alebo elektronicky, e-mailom na adresu obecny.urad@backovik.sk .

Návrat na vrch stránky