Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(Výňatok)

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:

a) odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľností a ich zneškodňovanie,
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade prerušenia, alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

§ 4
Spôsob odvádzania odpadových vôd

1) V Obci Bačkovík je vybudovaná verejná kanalizácia na odvádzanie odpadových vôd.
2) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
3) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

§ 6
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1) Domácnosti a objekty právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu, sú povinní používať na odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy a septiky.
2) Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
3) Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať:
a) do povrchových vôd a podzemných vôd,
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) do dažďovej kanalizácie, rigolov, krytých profilov vodných tokov,
d) do záhrad, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj keď sú vo vlastníctve užívateľa žumpy.
4) Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne troch rokov a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom obce.

§ 7
Sankcie

1) Fyzickej osobe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov môže byť za porušenie tohto VZN obcou uložená pokuta do výšky 33,00 €.
2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle §13 ods.9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu až do výšky 6 638 €.
3) Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.
4) Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce, poverení zamestnanci obecného úradu a poverení poslanci OZ.

Návrat na vrch stránky