Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výzva na predloženie ponuky – Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v obci Bačkovík

Predmetom výstavby sú stavebné úpravy na jestvujúcej budove Obecného úradu. Stavebné úpravy zahŕňajú zateplenie fasády, výmenu pôvodných výplní otvorov na fasáde, úpravy na 1.NP v miestnosti kotolne, zateplenie stropu 2.np. Účelom stavebných úprav je znížiť energetickú náročnosť budovy Obecného úradu, zmodernizovať kotolňu s cieľom využívania obnoviteľných zdrojov energie podľa projektovej dokumentácie.

Predpokladaná hodnota zákazky: 81 329,83 EUR bez DPH.

Lehota na predloženie ponúk:do 03. 01. 2020 do 13:00 hod.

Výzva a prílohy

Výzva na predloženie ponuky – Využívanie OZE v obci Bačkovík
Príloha č. 1 Identifikačné údaje
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4 Výkaz výmer
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO
Príloha č. 8 Projektová dokumentácia

Návrat na vrch stránky