Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výzva na predloženie ponuky – Gastronomické vybavenie úpravovne jedla Materskej školy

ilustračná fotografia

Obec Bačkovík ako verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky.

Názov zákazky

„Gastronomické vybavenie úpravovne jedla Materskej školy“

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je obstaranie gastronomického vybavenia úpravovne jedla Materskej školy v obci Bačkovík v rámci projektu: „Materiálno-technické vybavenie MŠ a vybavenie areálu MŠ vrátane dopravy, inštalácie a napojenia na inžinierske siete. Minimálna technická špecifikácia sa nachádza vo výkaze výmer – príloha č.3 tejto výzvy.

Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 27. 09. 2021 do 15:00 hod.. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

Spôsob a miesto na predloženie ponúk

Uchádzač predloží ponuku buď a) v listinnej podobe poštou, osobne alebo kuriérom na adresu: RENDERTEAM s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke, ktorá bude obsahovať identifikačné údaje uchádzača, adresu určenú pre doručenie ponúk a označenie: „SÚŤAŽ – kuchyňa – Bačkovík“ alebo b) v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@renderteam.sk s rovnakým označením súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.

Jazyk predloženia ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

Program financovania

Fondy EÚ: IROP/Výzva MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z

Lehota viazanosti ponúk

do 31. 10. 2021

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk

14. 09. 2021

Návrat na vrch stránky