Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výzva na predloženie ponuky – Exteriérové vybavenie areálu Materskej školy

ilustračná fotografia

Obec Bačkovík ako verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky.

Názov zákazky

„EXTERIÉROVÉ VYBAVENIE AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY“

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia spevnej plochy pre záhradný domček podľa projektovej dokumentácie (príloha č.6) a výkazu výmer (príloha č.3a) v areáli Materskej školy Bačkovík vrátane dodania a montáže exteriérových prvkov: záhradný domček a dvojitou hojdačkou s lezeckou nadstavbou podľa špecifikácie v prílohe č.4a) a 4b) a výkazu výmer (príloha č. 3b). Pokiaľ je v texte uvedený konkrétny výrobok, alebo značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.

Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 01. 02. 2022 do 15:00 hod.. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

Spôsob a miesto na predloženie ponúk

Uchádzač predloží ponuku buď v listinnej podobe poštou, osobne alebo kuriérom na adresu: TENDERTEAM s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke, ktorá bude obsahovať identifikačné údaje uchádzača, adresu určenú pre doručenie ponúk a označenie: „SÚŤAŽ – MŠ – Bačkovík“, alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@tenderteam.sk s rovnakým označením súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.

V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné odovzdanie ponuky vopred dohodnúť na telefónnom čísle +421 903 608 929 a striktne dodržiavať aktuálne platné hygienické protipandemické opatrenia.

Jazyk predloženia ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

Program financovania

Fondy EÚ: IROP/Výzva MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z

Lehota viazanosti ponúk

Do 31. 03. 2022

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk

19. 01. 2022.

Návrat na vrch stránky