Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou

rómska osada

Je dôležité vlastniť pozemok, na ktorom som si postavil svoj dom? Určite áno. A mám právo disponovať s vlastným pozemkom, na ktorom si postavila dom osoba, ktorej pozemok nepatrí? Zapeklitý majetkoprávny problém.

Našu obec, rovnako ako stovky ďalších na Slovensku trápi skutočnosť, že rómske osady stoja na pozemkoch súkromných vlastníkov a spoločenstiev, ktoré o ne týmto spôsobom de facto prišli a zároveň domy občanov rómskych komunít stoja na cudzích pozemkoch. 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity ponúka obciam možnosť vysporiadať majetkoprávne vzťahy tak, aby súčasní vlastníci dostali spravodlivé finančné ohodnotenie za parcely, na ktorých stoja rómske osady a obyvatelia osád dostali možnosť nadobudnúť do vlastníctva pozemky pod domami, ktoré si v minulosti postavili a dodatočne zlegalizovať tieto stavby.

Informačný spravodaj č. 2

V rámci aktivít projektu vysporiadania pozemkov je úradom splnomocnenca zabezpečené:

  • poskytnutie odbornej pomoci obciam zapojených do projektu pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov,
  • aktualizácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach,
  • podpora procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,
  • asistencia pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách.

Súčasťou projektu je úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia (analýza vlastníkov, tiarch, dotknutých území, ochranných pásiem a pod.), vypracovanie geometrických plánov dotknutých území (vypracovanie návrhov na odčlenenie parciel, zlúčenie parciel a podobne), vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov ak je to požadované VZPP, vypracovanie zmluvnej agendy podľa povahy výsledkov analýzy územia (zmluvy o prevode vlastníckeho práva, alebo nájomné zmluvy v prípade, že vlastníkom pozemku bude obec, a pod.) a úhrada súvisiacich správnych poplatkov (osvedčovanie podpisov a správne poplatky súvisiace so zápisom práv do katastra nehnuteľností). Zúčastnené obce sa na týchto výdavkoch nepodieľajú.

Aktuálne sú do projektu podpory vysporiadania pozemkov zapojené obce v rámci 150-tky a z nich nám prišlo už 137 elektronických žiadostí o zapojenie. V druhej fáze projektu by sme chceli rozšíriť počet o ďalšie obce z Atlasu rómskych komunít. Je potrebné, aby sa obec Bačkovík zapojila do programu vysporiadavania vlastníckych vzťahov parciel pod rómskou osadou. 

Návrat na vrch stránky