Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(Výňatok)

§ 2
VÝŠKA PRÍSPEVKU V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

1) V zmysle § 28 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 4,00 EUR / mesiac.

2) Príspevok sa neuhrádza za

a) dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Uvedené musí zákonný zástupca v zmysle § 28 ods. 8 písmeno a) školského zákona preukázať.
b) dobu v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka Materskej školy (pre Materské školy obvykle za mesiac júl a august).
c) ostatné v zmysle  § 28 ods. 7 školského zákona.

§ 3
VÝŠKA PRÍSPEVKU VO VÝDAJNEJ  ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

1) Na základe  rozhodnutia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach môže školská jedáleň pri ZŠ v Bidovciach  poskytovať stravu deťom MŠ Bačkovík, vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ Bačkovík.

2) Veľkosť porcie jedla je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok.

3) V zmysle § 140 a § 141 školského zákona  prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

A) deti materskej školy

– desiata na jeden deň: 0,34 € / desiata  (I. fin. pásmo podľa kateg. MŠ stravníci 2- 6 rokov)
– obed na jeden deň: 0,80 € / obed  (I. fin. pásmo podľa kateg. MŠ   stravníci 2-6 rokov) dodávateľsky   ŠJ – ZŠ
– olovrant na jeden deň 0,23 € / olovrant (I. fin. pásmo podľa kateg. MŠ stravníci 2-6 rokov) dodávateľsky   ŠJ – ZŠ
– SPOLU na úhradu: 1,37 EUR / 1deň

Deti v hmotnej núdzi a deti v prípravnej triede:

– 0,80 € na obed – prispieva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej iba UPSVaR)
– 0,23 € na olovrant – prispieva UPSVaR
– 0,17 € na desiatu – prispieva UPSVaR
– 0,17 € na desiatu – platia rodičia obci

Deti bez hmotnej núdze a ktoré nie sú v prípravnej triede:

– 1,03 € na jeden obed – rodičia platia priamo školskej jedálni v Bidovciach
– 0,34 € na jednu desiatu – platia rodičia obci

B) žiaci I. stupňa ZŠ

– desiata: 1,20 EUR / 1 deň pre deti (prispieva UPSVaR)

Obec zabezpečuje, pre deti Základnej školy len suchú stravu, prostredníctvom UPSVaR.

§ 4
PLATENIE PRÍSPEVKU

1) Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou je zákonný zástupca povinný uhradiť príslušnej Materskej škole vopred a to do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

2) Platenie príspevku za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca, dospelý a cudzí stravník za seba posledný deň v mesiaci za aktuálny mesiac vedúcej školskej jedálne v hotovosti.

Návrat na vrch stránky