Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

Obec Bačkovík, podľa § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len“ zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje dňom 28. júna 2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Bačkovík 63.

Požadované predpoklady a kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. l písm. a), b), c) a d), § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon č. 317/2009 Z. z.“):

 • pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • vykonanie l. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní (overená kópia),
 • doklad o absolvovaní l. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č . 596/2003 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. l písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na nternetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta.

Potrebné údaje k žiadosti o výpis z registra trestov:

fyzická osoba:

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo , miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 22. júla 2019 na adresu: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45. Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ‘ MŠ“ „Neotvárať!“

Nástup do funkcie: 1. septembra 2019.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Návrat na vrch stránky