Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Bačkovík

ruky ilustračný obrázok

Zverejnené: 5. 6. 2020

Obec Bačkovík, zastúpená starostom obce Mgr. Františkom Korečkom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje dňom 5. júna 2020 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Bačkovík 63.

Predpoklady a požiadavky

na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška č. 1/2020 Z. z. ) a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.):

 • kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
 • absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti (overená kópia),
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa ZŠ,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.

Ďalšie požiadavky

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.

Preukázanie bezúhonnosti

Úspešný kandidát výberového konania je povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Okresnému úradu Košice – odboru školstva pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z..

Údaje zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. Okresný úrad oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 23. 06. 2020 (vrátane) na adresu: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45. Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“ „Neotvárať!“

Predpokladaný nástup do funkcie: 01. 09. 2020.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Návrat na vrch stránky