Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Bačkovík

2019/10 :: VZN Obce Bačkovík o zneškodňovaní žúmp, náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd.

Návrat na vrch stránky