Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Voľné pracovné miesta asistentov učiteľa

ilustračná fotografia

Obec Bačkovík ako zriaďovateľ MŠ Bačkovík a ZŠ Bačkovík v zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov projektu: Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Bačkovík, Obecný úrad Bačkovík č. 41, 044 45 Bačkovík  

Kategória voľných pracovných miest:

  • pedagogický asistent/asistentka – 1 pracovné miesto (podkategória: Základná škola)
  • pedagogický asistent/asistentka – 1 pracovné miesto (podkategória: Materská škola)

Predpoklady: v zmysle platnej úpravy
Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: v zmysle platnej úpravy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • životopis vo forme europass
  • motivačný list
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 18. 11. 2020 do 12:00 hod. na adresu: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45 Bidovce.

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania  ASISTENT ZŠ – neotvárať“ alebo „Žiadosť o prijatie do zamestnania  ASISTENT MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú  do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú telefonicky pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 23. 11. 2020 v budove Obecného úradu Bačkovík:

  • v čase od 14:00 hod. pre záujemcov o asistentov v
  • v čase od 14:30 hod. pre záujemcov o asistentov v

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

V Bačkovíku, dňa 29. 10. 2020.

Návrat na vrch stránky