Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 do 20.00 hodiny.

O konaní volieb rozhodol Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z..

ilustračná fotografia

Sídlo volebnej komisie

Adresa: Obecný úrad Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45
Zapisovateľka: Ľubica Gonová
Telefón: 0904 848 904
E-mail: obecny.urad@backovik.sk (e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie)

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. (Informácia v rómskom jazyku)

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. (Informácia v rómskom jazyku)

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva

Obec Bačkovík má pre voľby do orgánov samosprávy obce aj voľby do orgánov samosprávnych krajov jediný volebný okrsok (č. 1). Do volebného okrsku č. 1 patrí celá obec. Obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesením č. 23/2022 počet poslancov obce Bačkovík pre volebné obdobie 2022 – 26 v počte 5, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.

Informácie pre voliča

Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov …

Informácie pre nezávislých kandidátov

Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry …

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií…

Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane …

Návrat na vrch stránky