Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
portrét
MenoMgr. František Korečko
E-mailstarosta@backovik.sk
Telefón0908 096 671
Životopisodkaz na dokument
Majetkové priznanieodkaz na dokument
Výkaz práceodkaz na dokument

Starosta obce bol zvolený v Komunálnych voľbách dňa 10. 11. 2018 s počtom 165 hlasov (53,7%) na obdobie 2018 – 2022.

Funkcia

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Starosta obce

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní po schválení obecným zastupiteľstvom.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Návrat na vrch stránky