Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
ilustračná fotografia

Sadzobník správnych poplatkov je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“).

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku

 1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
 2. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Odporúčanie

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú prílohy v elektronickej podobe.

Časti a Položky

01. Všeobecná správa (položky 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15)
02. Vnútorná správa (položka 18)
03. Pôdohospodárstvo (položka 38)
05. Stavebná správa (položky 59 až 62a)
06. Doprava (položky 79 až 80a, 82 až 85)
08. Finančná správa a obchodná činnosť (položky 140, 142 až 144)
10. Životné prostredie (položky 160, 161)

Výber zo Sadzobníka

01. VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku – 2,- €

Položka 3

 1. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis – 2,- €

05. STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie – na stavbu rodinného domu – 50,- €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie (rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu) – 35,- €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30,- €
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30,- €
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd – 30,- €
 4. na spevnené plochy a parkoviská – 30,- €
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady – 30,- €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) – 20,- €

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu – 100,- € / fyzickú osobu – 30,- €
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu – 30,- € / fyzickú osobu – 10,- €
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby – 10,- €

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby – trojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, podľa položky 60 – 30,- €
 2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu – 50,- € / fyzickú osobu – 20,- €
 3. terénnych úprav pre právnickú osobu – 100,- € / fyzickú osobu – 20,- €

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie – rodinný dom – 35,- €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 – 25,- € / ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 – 50,- €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie – rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu – 25,- €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 20,- €
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 20,- €
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd – 20,- €
 4. na spevnené plochy a parkoviská – 20,- €
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady – 20,- €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) – 20,- €

06. DOPRAVA

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy – 75,- €
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu – 40,- €

Položka 85

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti – 30,- €

08. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie – 6,50- €

Položka 143

b) Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu 32aa) – 3,- €
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ – 1,50- €

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

 1. fyzická osoba – 10,- €
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100,- €

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p)

 1. fyzická osoba – 10,- €
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100,- €
Návrat na vrch stránky