Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(výňatok)

§ 3
Účel poskytnutia dotácie

Dotácia sa poskytuje len na podporu všeobecne prospešných služieb [1], všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov [2].

§ 4
Základné zásady pri poskytovaní dotácií

(1) Dotáciu možno poskytnúť výlučne žiadateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce.

(3) Výška finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v príslušnom kalendárnom roku sa schvaľuje v rozpočte obce. Poskytnutím dotácie nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

§ 6
Žiadosť

(1) Dotácia sa poskytuje výlučne na základe písomnej žiadosti doručenej obci. Ak sa žiadosť podáva v elektronickej podobe, žiadosť musí byť autorizovaná[3] a doručená do elektronickej schránky obce.

(3) Obec zverejní formulár žiadosti na svojom webovom sídle (dokument nižšie).

§ 8
Schválenie dotácie

(1) Poskytnutie dotácie podlieha schváleniu zastupiteľstva obce.

(2) Obecné zastupiteľstvo môže schváliť poskytnutie dotácie aj v rámci schválenia rozpočtu, ak je jednoznačne určený príjemca, výška dotácie a účel jej poskytnutia.

(3) Pri schválení dotácie možno určiť žiadateľovi aj ďalšie podmienky.

(4) Obec informuje žiadateľa o výsledku rozhodnutia podľa odsekov 1 a 3 do 30 dní.

§ 11
Zúčtovanie dotácie

(1) Príjemca vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov použitých na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej podľa § 5 ods. 2 (ďalej len „vyúčtovanie dotácie“) najneskôr do 30 dní od ukončenia realizácie projektu.

(2) V prípade predčasného skončenia zmluvy príjemca vykoná vyúčtovanie dotácie do 30 dní odo dňa skončenia zmluvy, nie však neskôr ako do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

(3) K správe o vyúčtovaní dotácie príjemca predloží kópiu účtovných dokladov preukazujúcich jej čerpanie. Účtovné doklady musia spĺňať náležitosti podľa osobitného predpisu [4] a obsahovať potrebné prílohy (napríklad dodacie listy, súpisy vykonaných prác, potvrdenia o prevzatí). Na požiadanie obce je príjemca povinný bez zbytočného odkladu predložiť k nahliadnutiu originálne vyhotovenia účtovných dokladov a ich príloh.

§ 12
Kontrola

(1) Obec je oprávnená vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutých dotácií a plnenia povinností príjemcu podľa nariadenia a zmluvy. Okrem poverených zamestnancov obce môžu kontrolu vykonať aj iné oprávnené orgány [5] alebo osoby určené obcou.


[1] § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

[2] Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

[3] § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

[4] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

[5] Napríklad § 18 až § 18g zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrat na vrch stránky