Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(Výňatok)

§ 4Sadzby poplatku

 1. Obec BAČKOVÍK stanovuje sadzbu za zmesový komunálny odpad za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok následne:
 1. 0,055 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie podľa počtu bývajúcich osôb (0,055 x 365 = 20,08 = 20,00 €/rok).
 2. 0,041 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie podľa počtu bývajúcich osôb (0,041 x 365 = 14,96 = 15,00 €/rok), ak v predchádzajúcom kalendárnom roku eviduje obec v domácnosti obyvateľa
  • 10 – 13 vývozov stanoveného počtu nádob komunálneho odpadu,
  • a 10 – 19 vývozov triedených zložiek odpadu,
 3. 0,028 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie podľa počtu bývajúcich osôb (0,028 x 365 = 10,22 = 10,00 €/rok), ak v predchádzajúcom kalendárnom roku eviduje obec v domácnosti obyvateľa
  • 9 a menej vývozov stanoveného počtu nádob komunálneho odpadu,
  • a 20 a viac vývozov triedených zložiek odpadu,
 4. 0,055 € za pozemok a kalendárny deň pri nehnuteľnosti užívanej bez evidencie počtu obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom, slúžiacej k rekreačným účelom (0,055 x 365 = 20,08 = 20,00 €/rok), ak v predchádzajúcom kalendárnom roku eviduje obec pri pozemku min. 18 vývozov jednej nádoby komunálneho odpadu,
 5. 0,041 € za pozemok a kalendárny deň pri nehnuteľnosti užívanej bez evidencie počtu obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom, slúžiacej k rekreačným účelom (0,041 x 365 = 14,96 = 15,00 €/rok), ak v predchádzajúcom kalendárnom roku eviduje obec pri pozemku 10 – 17 vývozov jednej nádoby komunálneho odpadu (66% vývozov nevytriedeného komunálneho odpadu,
 6. 0,028 € za pozemok a kalendárny deň pri nehnuteľnosti užívanej bez evidencie počtu obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom, slúžiacej k rekreačným účelom (0,028 x 365 = 10,22 = 10,00 €/rok), ak v predchádzajúcom kalendárnom roku eviduje obec pri pozemku 0 – 9 vývozov jednej nádoby komunálneho odpadu (33% vývozov nevytriedeného komunálneho odpadu,
 7. právnická osoba: 50,- € za jednu odpadovú nádobu.
 8. Základná škola a Materská škola – 19,00 € za každý uskutočnený vývoz jednej 1100 litrovej nádoby.
 9. Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) a to 0,15 € za kg.
 10. počet odpadových nádob pre domácnosti sa (na základe dodatku č. 1) určuje nasledovne:
  • pre RD s 1-4 členmi – 1 nádoba,
  • pre RD s 5-8 členmi – 2 nádoby,
  • pre RD s 9-12 členmi – 3 nádoby…
  • pre právnické subjekty – počet nádob sa určí vzájomnou dohodou.
  • Prvú odpadovú nádobu pre domácnosť so súpisným číslom poskytne obec zdarma.

Obec zabezpečí odvoz odpadu 110 litrových smetných nádob 26 x do roka /každý druhý týždeň/.

§ 8Vrátenie poplatku

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: Napr.:
 3. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce
 4. Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)

§ 9Odpustenie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bačkovík.
 2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Bačkovík, a to: Napr.
 3. potvrdenie  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 4. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 5. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
 6. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
 7. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Návrat na vrch stránky