Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(Výňatok)

§ 4

Sadzby poplatku

 1. Obec BAČKOVÍK stanovuje sadzbu za zmesový komunálny odpad za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok následne:

a) 0,055 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie podľa počtu bývajúcich osôb (0,055 x 365 = 20,08 = 20,00 €/rok).

b) 0,041 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie podľa počtu bývajúcich osôb (0,041 x 365 = 14,96 = 15,00 €/rok), ak v období 1. 7. až 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka eviduje obec v domácnosti obyvateľa:

 • 9 – 13 vývozov stanoveného počtu nádob komunálneho odpadu,
 • a 6 vývozov „plast-kov-vkm“,
 • a 3 vývozy „sklo“,

c) 0,028 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie podľa počtu bývajúcich osôb (0,028 x 365 = 10,22 = 10,00 €/rok), ak v období 1. 7. až 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka eviduje obec v domácnosti obyvateľa:

 • 8 a menej vývozov stanoveného počtu nádob komunálneho odpadu,
 • a 6 vývozov „plast-kov-vkm“,
 • a 3 vývozy „sklo“.

d) právnická osoba: 50,- € za jednu odpadovú nádobu.

e) Základná škola a Materská škola – 19,00 € za každý uskutočnený vývoz jednej 1100 litrovej nádoby.

f) Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) a to 0,15 € za kg.

g) Počet odpadových nádob pre domácnosti sa určuje nasledovne:

 • pre RD s 1-5 členmi – 1 nádoba,
 • pre RD so 6-10 členmi – 2 nádoby
 • pre RD s 11-15 členmi – 3 nádoby …
 • pre právnické subjekty – počet nádob sa určí vzájomnou dohodou.

Prvú odpadovú nádobu pre domácnosť so súpisným číslom poskytne obec zdarma.

Obec zabezpečí odvoz odpadu 110 litrových smetných nádob 26 x do roka /každý druhý týždeň/.

§ 8

Vrátenie poplatku

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: Napr.:
 3. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce
 4. Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)

§ 9

Odpustenie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bačkovík.
 2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Bačkovík, a to: Napr.
 3. potvrdenie  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 4. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 5. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
 6. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
 7. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Návrat na vrch stránky