Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(Výňatok)

§ 4
Sadzby poplatku

1. Obec BAČKOVÍK stanovuje sadzbu za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok:

  • pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie – podľa počtu bývajúcich osôb – 0,028 €/ deň na osobu a kalendárny rok za zmesový komunálny odpad. (0,028 x 365 = 10,22 = 10,00 €/rok)
  • právnická osoba: 50,- € za jednu odpadovú nádobu.
  • Základná škola a Materská škola – 9,50 € za každý uskutočnený vývoz jednej 1100 litrovej nádoby.
  • Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) a to 0,075 € za kg.
  • Počet odpadových nádob pre domácnosti sa určuje nasledovne: a) pre RD s 1-5 členmi – 1 nádoba, b) pre RD o 6-10 členmi – 2 nádoby, c) pre RD s 11-15 členmi – 3 nádoby, …, d) pre právnické subjekty – počet nádob sa určí vzájomnou dohodou.
    • Prvú odpadovú nádobu pre domácnosť so súpisným číslom poskytne obec zdarma.

2. Obec zabezpečí odvoz odpadu 110 litrových smetných nádob 26 x do roka /každý druhý týždeň/.

§ 7
Vrátenie poplatku

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: Napr.:

3. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce

4. Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)

§ 8
Zníženie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bačkovík.

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Bačkovík, a to: Napr.

3. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní

4. pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní

5. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

6. Ak si v zdaňovacom období poplatník  neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12 príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 9
Odpustenie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bačkovík.

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Bačkovík, a to: Napr.

3. potvrdenie  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu

4. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou

5. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.

6. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

7. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Návrat na vrch stránky