Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec stanovila poplatok za komunálny odpad na rok 2021

ilustračný obrázok

Obec na základe evidencie vývozu nevytriedeného komunálneho odpadu a triedených zložiek odpadu stanovila výšku poplatku na rok 2021.

Sadzobník poplatkov v rozpätí 10, 15 a 20 Euro stanovuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady na člena domácnosti. Sadzba poplatku pre konkrétneho poplatníka sa stanovuje pomerom odovzdania nevytriedených a vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Zámerom cenovej politiky obce je, aby domácnosti zmenšovali svoju produkciu odpadu a efektívnejšie triedili odpad. Domácnostiam efektívne hospodáriacim s odpadom sa sadzba poplatku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nezvyšuje. Domácnosti, ktoré triedia odpad, no napriek tomu vytvárajú väčšie množstvo nevytriedeného odpadu, sadzba stanovuje poplatok 15 Euro. Domácnostiam vytvárajúcim nadmerné množstvo nevytriedeného odpadu sadzba stanovuje najvyššiu sadzbu poplatku 20 Euro.

Pozrite si …

Stanovenie poplatku pre jednotlivé domácnosti

Farebné označovanie množstva odpadu (červená, oranžová, zelená) informuje domácnosť o efektívnosti hospodárenia s odpadom. Počet vývozov nevytriedeného odpadu má iba orientačný charakter (pomerná hodnota), nakoľko sadzba je odvodený od počtu členov domácnosti.

Úroveň vytriedenia odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2020 bola 12%. Rok predtým to bolo 13%. Štatistický pokles triedenia napriek vyššej miere triedenia domácností obec prisudzuje zvýšeniu množstva nevytriedeného odpadu počas jarného a jesenného vývozu odpadu a snahe obyvateľov zmenšovať čierne skládky odpadu v okolí rómskej osady.

Kto má povinnosť uhrádzať poplatok

Povinnosť uhrádzať poplatok určuje Zákon č . 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Za poplatníka sa podľa § 77, odsek 2 považuje (a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), (b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, (c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Najčastejšie otázky

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky.

infografika

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat na vrch stránky