Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia „Územný plán obce Bačkovík – Zmeny a doplnky 02“

ilustračná fotografoa

Vyvesené: 4. 9. 2020
Zvesené: 17. 9. 2020

Obec Bačkovík zabezpečuje podľa §30 stavebného zákona obstarávanie Územného plánu obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky (ZaD) 02 v k. ú. Bačkovík.

Obec Bačkovík je oboznámená so stanoviskom Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č.OU-KE-OVBP1-2020/038165-002 zo dňa 25.08.2020 k preskúmaniu „Územného plánu obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky 02 v k.ú. Bačkovík“ podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

Obec Bačkovík je oboznámená s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu „Územného plánu obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky 02 v k.ú. Bačkovík“.

Obec Bačkovík zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia „Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky 02 v k.ú. Bačkovík“, ktorého schvaľovanie bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva zvolaného na termín 17. 9. 2020.

Verejnosť má možnosť nahliadnuť do územnoplánovacej dokumentácie (čistopis) na Obecnom úrade Bačkovík v čase úradných hodín.

Návrat na vrch stránky