Návrh na zmeny vo VZN o zneškodňovaní obsahov žúmp a náhradnom zásobovaní vodou

Obec Bačkovík predkladá obyvateľom obce návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp, spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území Obce Bačkovík.

Vyvesením návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Znenie návrhu: návrh VZN Obce Bačkovík č. 2019-0 o zneškodňovaní žúmp náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat na vrch stránky