Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Prečo naša domácnosť nedostala zníženú sadzbu za vývoz odpadu, keď doma triedime odpad?

 • Na zníženú sadzbu má nárok domácnosť, ktorá splnila v predchádzajúcom roku dve podmienky: 1) Zmenšila počet termínov, v ktorých vyložila nevytriedenú zmesovú nádobu a 2) vyložila vytriedený odpad minimálne v 9 termínoch vývozu.

Prečo naša domácnosť nedostala zníženú sadzbu, keď sme zmenšili počet vývozov zmesovej nádoby?

 • Podmienkou nároku na zníženú sadzbu je využívanie predpísaného počtu vývozov triedeného odpadu.

Prečo mám vykladať triedený odpad, keď sme ho v domácnosti nazhromaždili málo?

 • Využívanie vývozu triedeného odpadu nie je povinnosťou. Dáva však domácnosti nárok na získanie zníženej sadzby.
 • Nevytriedený odpad v zmesovej nádobe zvyšuje náklady na vývoz odpadu a zaťažuje rozpočet obce a obyvateľov.
 • Pravidelné využívanie vývozu triedeného odpadu znižuje riziko tvorby čiernych skládok odpadu.

Kde môžem kontrolovať evidenciu vývozu odpadu?

 • Evidenciu obec zverejňuje zvyčajne do 48 hodín od zvozu na web stránke www.backovik.sk.
 • Do evidencie je možné nahliadnuť aj na Obecnom úrade.

Prečo v evidencii vývozu obec neeviduje, že som vyložil odpad, keď som ho v deň vývozu vyložil?

 • Obec robí evidenciu vyloženého odpadu o 7:00 hod, v čase, kedy firma vyvážajúca odpad vyžaduje od domácností umiestnenie odpadových nádob a vriec na ulicu. Zároveň platí, že firma zabezpečujúca vývoz odpadu má nárok odpad zozbierať kedykoľvek počas dňa. Nie je v možnosti obce realizovať evidenciu niekoľko krát za deň.

Prečo domácnosť, ktorá vyložila viac nádob zmesového odpadu dostala nižšiu sadzbu ako naša?

 • Ak žije v domácnosti viac ako 5 členov, domácnosť má nárok na vývoz 2 nádob zmesového odpadu. Informácia o počte vyvezených nádob zmesového odpadu má preto len relatívnu informačnú hodnotu.

Ako nahlásiť reklamáciu v evidencii vývozu, keď som v deň vývozu umiestnil odpad na ulicu pred 7:00 hod., no zamestnanec obce môj odpad nezaevidoval?

 • Reklamáciu je možné uskutočniť predložením fotografie dokumentujúcej vyloženie odpadu v predpísanom čase (fotografia vyhotovená najneskôr 7:00 hod. v deň vývozu).
 • Fotografiu je potrebné ukázať zamestnancovi Obecného úradu, respektíve zaslať ju na email adresu obecny.urad@backovik.sk.

Obsluha vývozu triedeného odpadu mi nevrátila farebné vrecia? Čo mám robiť?

 • Farebné vrecia na triedený odpad si môžete bezplatne prevziať v kancelárii obecného úradu.

Triedený odpad zvyknem pri ceste do práce vyložiť do veľkokapacitného kontajnera v okresnom meste. Ušetrím?

 • Ak obec neeviduje vaše využívanie vývozu triedeného odpadu v mieste bydliska, tak nie.
 • Veľkokapacitné kontajneri na triedený odpad v okresnom meste slúžia obyvateľom mesta. Využívať ich je eticky nesprávne.
 • Odvážať triedený odpad z obce skresľuje informáciu o pomere vytriedenia odpadu obyvateľmi obce.

Ušetrím, ak komunálny odpad vyhodím za dedinou alebo ho umiestnim na čiernu skládku?

 • Nie. Domácnosť, pri ktorej obec neeviduje vývoz odpadu, má zákonnú povinnosť platiť za vývoz odpadu, nemá však nárok na zvýhodnené sadzby poplatku.
 • Obec priebežne zmenšuje čierne skládky odpadu. Zhromaždený odpad ako nevytriedený odváža vývozca do regionálnej spaľovne. Za vývoz tohto odpadu obec platí. Náklady spojené s mimoriadnym vývozom netriedeného odpadu je obec povinná prenášať do poplatkov obyvateľov.

Prečo obec zverejňuje pomer vytriedenia odpadu za kalendárny rok? Aké výhody a nevýhody to obyvateľom prináša?

 • Je to zákonná povinnosť obce.
 • Súčasný nízky pomer vytriedenia odpadu neznamená pre obyvateľov obce nevýhodu. Obec má na vývoz odpadu podpísanú zmluvu s firmou, ktorá nevytriedený zmesový odpad spaľuje, nie skládkuje.
 • Ak by v budúcnosti obec odovzdávala odpad firme, ktorá nevytriedený odpad umiestňuje na skládky, obec by bola povinná platiť každoročne „pokutu“ za nízku mieru vytriedenia odpadu domácnosťami.
 • Ak by sa v budúcnosti zmenila legislatíva a „pokutu“ za nízku mieru vytriedenia by museli platiť aj obce odovzdávajúce odpad spaľovni, znamenalo by to zvýšenie poplatku za vývoz odpadu.

Kto každý má povinnosť platiť za vývoz odpadu?

 • Povinnosť uhrádzať poplatok určuje Zákon č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.
 • Za poplatníka sa podľa § 77, odsek 2 považuje (a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, (b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

Obsluha vývozu odpadu poškodila moju nádobu? Ako postupovať?

 • Upozornite na poškodenie kanceláriu Obecného úradu a svoju adresu a telefónne číslo nahláste na tel. 0904 848 904.
 • Obec skutočnosť oznámi firme vyvážajúcej odpad. V prípade oprávnenosti (vozidlo zaznamenáva manipuláciu s nádobami formou video záznamu) Vám bude dodaná nová nádoba.

Pozrite si taktiež praktické rady pri hospodárení s odpadom.

Chráňte prírodu vo svojom okolí a upozorňujte spoluobčanov, ktorí ju znečisťujú. Naše deti ju budú potrebovať.

infografika
Návrat na vrch stránky