Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Kontakt: 0910 434 910

Hliadku je možné kontaktovať v čase 8:00 – 23:00 hod..

Občianska hliadka pomáha v obci udržiavať verejný poriadok a podporovať dobré spolunažívanie obyvateľov obce. Každý obyvateľ obce je oprávnený vyžadovať od ostatných spoluobčanov dodržiavanie štátnych zákonov a obecných nariadení. Rešpektovanie pravidiel vzájomného spolunažívania posilňuje súdržnosť medzi obyvateľmi obce.

Členovia občianskej hliadky

Ľudia

Činnosť občianskej hliadky

:: Ochrana verejného poriadku

 • prijíma telefonické upozornenia obyvateľov na podozrenie z porušovania verejného poriadku, poškodzovania majetku a ochrany životného prostredia;
 • dohliada na dodržiavanie nočného kľudu po 22.00 hod.;
 • predchádza vzniku konfliktu v rámci rómskej komunity a medzi etnikami;
 • neodkladne hlási príslušníkom Policajného zboru prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania;
 • monitoruje a hlási príslušníkom Policajného zboru pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných hodinách;
 • poskytuje základné informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia (v rámci svojej kompetencie).

:: Ochrana majetku

 • predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľmi rómskej komunity ako aj ostatnými obyvateľmi obce;
 • dohliada a zamedzuje znečisťovaniu verejných priestranstiev a úmyselnému poškodzovaniu verejno-prospešných zariadení;
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru;
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z krádeže dreva z lesov v okolí obce Policajnému zboru;
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie občana a následne oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie skutočnosti v kompetencii;
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru.

:: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí v obci vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov;
 • v spolupráci s Policajným zborom asistuje pri výkone kontroly maloletých a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru rodičov na verejne prístupných miestach, na ktorých sa požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky.

:: Ochrana životného prostredia

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, zakladanie nelegálnych skládok);
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru;
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu;
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia.

:: Ochrana bezpečnosti cestnej premávky

 • dohliada nad bezpečnosťou detí počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a udržiavanie čistoty verejných priestranstiev.

:: Vedenie dokumentácie

 • vyhotovuje písomný záznam o telefonickom upozornení obyvateľa na podozrenie z porušovania verejného poriadku a protispoločenskej činnosti;
 • vyhotovuje denný výkaz, do ktorého zaznamenáva prípady narušenia verejného poriadku, konflikty, poškodzovanie majetku, životného prostredia a protispoločenskú činnosť;
 • k dokumentácii je oprávnený použiť fotografický a video záznam.

Financovanie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Zvýšime zamestnanosť a ochránime obec – miestne poriadkové služby v obci Bačkovík
Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Trvanie projektu: 7/2019 – 6/2021
Nenávratný finančný príspevok: € 94.116,46-
Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt.
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Návrat na vrch stránky