Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

SMERNICA č. 2 o používaní kamerového systému v obci Bačkovík v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na Ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z. z.

Čl. 1
Predmet

T

Čl. 2
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Kamerový systém: je technické zariadenie – zabezpečovací systém s šiestimi stacionárnymi IP kamerami inštalovanými v určených lokalitách intravilánu obce.

(2) Monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených lokalitách obce, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – automaticky, alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému.

(3) Osobný údaj: osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev kamerovým systémom v tomto prípade je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby.

(4) Prevádzkovateľ kamerového systému: prevádzkovateľom kamerového systému je: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45 Bidovce, zastúpená starostom obce.

(5) oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je pred použitím kamerového systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zároveň oprávnená osoba svojim podpisom potvrdila vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami (viď Príloha č. 1 – Poučenie).

Čl. 3
Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier)

(1) Rozmiestnenie kamier kamerového systému v obci:

1.1 Kamera vonkajšia umiestnená na juhozápadnej fasáde Kultúrneho domu pred Obecným úradom. Monitoruje verejné priestranstvo širšieho okolia Obecného úradu a centra obce.
1.2 Kamera vonkajšia umiestnená na juhozápadnej fasáde Kultúrneho domu pred Obecným úradom. Monitoruje verejné priestranstvo pred kultúrnym domom.
1.3 Kamera vonkajšia umiestnená na severovýchodnej fasáde Kultúrneho domu. Monitoruje priestor križovatky na obec Boliarov.
1.4 Kamera vonkajšia umiestnená nad vchodom do Obecného úradu. Monitoruje vstup osôb do Obecného úradu.
1.5 Kamera vnútorná umiestnená nad schodiskom 2. nadzemného podlažia Obecného úradu. Monitoruje pohyb osôb na 2. nadzemnom podlaží Obecného úradu.
1.6 Kamera vnútorná umiestnená v sále Kultúrneho domu. Monitoruje pohyb osôb v sále Kultúrneho domu.

(2) Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 15 od. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov označené ako monitorované, viditeľným nápisom „ Priestor monitorovaný kamerovým systémom“.

Čl. 4
Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu

(1) Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, majetku alebo zdravia.

(2) Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

(3) Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v obci pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.

(4) Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi Policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka.

Čl. 5
Likvidácia osobných údajov

(1) Osobné údaje sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou kamerového systému je zabezpečená automaticky, programovanou činnosťou systému.

(2) Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje, programovou činnosťou systému podľa § 17 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v lehote pätnástich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Čl. 6
Povinnosť mlčanlivosti

(1) Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou obecného kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach. V takomto prípade povinnosť mlčanlivosti zaniká len vo vzťahu k uvedeným orgánom.

(2) Oprávnená osoba získané osobné údaje nesmie využiť na iný účel ako je stanovený v tejto smernici, nesmie ich poskytnúť, zverejniť a ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti ( údržby, opravy a servis ) prichádzajú do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po končení jej pracovného pomeru.

Čl. 7
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa: 1. 9. 2021.

V Bačkovíku, dňa: 26. 8. 2021

Mgr. František Korečko
starosta obce

Príloha č.1 – Záznam o poučení

Návrat na vrch stránky