Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca Základnej školy Bačkovík

Zverejnené: 05. 06. 2020

Obec Bačkovík, zastúpená starostom obce Mgr. Františkom Korečkom, ktorý ako zamestnávateľ Základnej školy, Bačkovík 63, zverejňuje

informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ prvého stupňa základnej školy
Počet voľných pracovných miest: 1
Dĺžka trvania pracovného pomeru: na dobu určitú do 31. 08. 2021.

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45
Kontakt: +421 904 848 904, obecny.urad@backovik.sk

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ (v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.)

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.,
  • doklad o vzdelaní,
  • odpis registra trestov podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu,
  • zdravotná spôsobilosť pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu

Nástup do práce: 01.09. 2020

Platové zaradenie v súlade zákonom č. 553/2003 Z. z.: najmenej 6. platová trieda.

Svoje žiadosti a požadované doklady doručte poštou alebo osobne na Obec Bačkovík na vyššie uvedenú adresu do 23. 06. 2020.

Návrat na vrch stránky