Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec Bačkovík vykonala audit hospodárenia s komunálnym odpadom za rok 2021. Evidencia vývozu odpadu a náklady na vývoz nevytriedených zložiek prvýkrát umožnili obci celistvo zhodnotiť hospodárenie domácností s odpadom.

Zverejňujeme základné informácie o nákladoch, hospodárení s odpadom v roku 2021 a výmere poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre jednotlivé domácnosti na rok 2022.

Dobré vedieť

€10.276,-toľko zaplatila obec za odvoz komunálneho nevytriedeného odpadu, čo činilo 72,3% celkových nákladov na odvoz komunálneho odpadu domácností. (Náklady na vývoz triedeného odpadu znášali zo zákona obchodné reťazce.)
€ 1.893,-o túto hodnotu narástli náklady obce na vývoz komunálneho odpadu v porovnaní s predchádzajúcim rokom (18,4%).
€1.416,-činili náklady na vývoz sezónneho odpadu (jar – jeseň).
€ 1.771,-činili náklady na odstraňovanie starých nelegálnych skládok odpadu.
60% domácnostízmenšilo množstvo odovzdaného nevytriedeného odpadu.
30% domácnostívýrazne zmenšilo množstvo odovzdaného nevytriedeného odpadu (o 5 a viac vývozov).
19% domácnostívýrazne zväčšilo množstvo odovzdaného nevytriedeného odpadu (o 5 a viac vývozov).
66%na toľko v priemere domácnosť využila bezplatný vývoz triedeného odpadu.
2,3%o toľko narástol počet domácností, ktoré začali využívať triedenie odpadu (mieru triedenia číslo neuvádza).
24,7%je úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2021 (V roku 2020 bola úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 12%.)
203 obyvateľov (39,3%)má nedoplatky za vývoz komunálneho odpadu (údaj z 21. 1. 2022).
€ 3.419,-je celková výška dlhu domácností na poplatkoch za komunálny odpad.
€ 1,68-bol spriemerovaný náklad na vývoz jednej 120 l nádoby nevytriedeného odpadu.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

V roku 2021 v obci výrazne vzrástla miera triedenia komunálneho odpadu (24,7%) v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (13% v roku 2019, 12% v roku 2020). Nárast miery triedenia zapríčinilo rozhodnutie obce, ktoré v roku 2020 začalo s evidenciou vývozu triedených a netriedených zložiek odpadu domácností a stanovilo 3 sadzby za vývoz odpadu v závislosti na miere triedenia odpadu domácnosti.

Za krajinami Západnej Európy však v miere triedenia stále zaostávame. Pri zaobchádzaní s odpadom sa prístup domácností k odpadu výrazne líši. Preto, ak domácnosť spočíta množstvo odovzdaných KUKA nádob nevytriedeného odpadu a vynásobí ho priemernou cenou za vývoz jednej nádoby, získa obraz o tom, či minuloročný vymeraný poplatok za vývoz odpadu zhruba zodpovedal nákladom za vývoz, či domácnosť dopláca na vývoz odpadu iných domácností, alebo bola naopak dotovaná domácnosťami s hospodárnejším zaobchádzaním s odpadom. Súčasné tri sadzby za vývoz odpadu sú napriek výrazným rozdielom v zaobchádzaní s odpadom sociálnym konsenzom.

Možnosti hospodárenia s odpadom v budúcnosti

Tri štvrtiny nevytriedeného odpadu vytvára dostatočný priestor k hľadaniu možností hospodárnejšieho zaobchádzania s odpadom a tým znižovania nákladov na vývoz komunálneho odpadu. Na čo je potrebné pamätať:

  • Možnosti triedenia odpadu domácností nie sú dostatočne využité. Hmotnosť nevytriedeného komunálneho odpadu domácnosti je vysoká. V nádobách komunálneho odpadu je odpad, ktorý môže domácnosť zhodnotiť, alebo s ním naložiť ekologicky bez potreby odovzdať ho spoločnosti zabezpečujúcej odvoz( biologický odpad, popol, šatstvo, triedené zložky odpadu).
  • Sezónny vývoz odpadu domácností. Domácnosti sa v jarnom a jesennom veľkoobjemovom vývoze odpadu snažia zbaviť nepotrebných predmetov minulosti. Stojí za zváženie premýšľať, čo všetko si do domácností prinášať a k čomu to domácnosť použije.
  • Likvidácia ekologických záťaží z minulosti. Domácnosti v Rómskej osade v minulosti nedostali do domácnosti nádoby na komunálny odpad, vývozca odpadu nezabezpečoval v každom termíne vývozu zber odpadu z danej lokality, čo rokmi vytvorilo ekologickú a finančnú záťaž. Snaha obyvateľov Rómskej osady odstrániť čierne skládky odpadu umožní do 5 rokov odstránenie ekologickú záťaž a v budúcnosti znížiť náklady na hospodárenie s odpadom.
  • Opätovná tvorba čiernych skládok. Pretrvávajúci návyk umiestňovať komunálny odpad do prírody je pre obec rizikom, nakoľko zväčšuje ekologickú a finančnú záťaž obyvateľov obce. Náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu pritom hradia obyvatelia v poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
  • Odpadová chudoba. (Sociálne slabé domácnosti zhromažďujú nepoužiteľný materiál, ktorý nedokážu druhotne využiť a tak vytvárajú nadmerný odpad.)
  • Zaobchádzanie s biologickým odpadom. Do nádob komunálneho odpadu domácností vkladajú biologický odpad vhodný na ďalšie domáce spracovanie (Kompostovanie vytvorí užitočné hnojivo. Popol z vykurovania drevom je hnojivom.)
  • Nevhodné umiestňovanie stavebného odpadu do kontajnerov sezónneho zberu odpadu. (Sezónne veľkokapacitné kontajneri sú určené k vývozu nespracovaného biologického odpadu.)
  • Obec neprevádzkuje zberný dvor. Zberný dvoj poskytuje obciam možnosť dotrieďovať odpad a jeho hospodárnejšie a ekologickejšie spracovanie.

Váhový zber odpadu

Vývozca odpadu v roku 2021 na nádoby nevytriedeného komunálneho odpadu namontovať evidenčné čipy a od októbra 2021 obec eviduje hmotnosť nevytriedeného odpadu domácností. V priebehu prvého polroka 2022 obec vypracuje analýzu váhového zberu odpadu a predstaví návrh sadzieb poplatkov pre rok 2023 lepšie zodpovedajúci nakladaniu s odpadom domácností. Návrh bude predmetom verejnej diskusie. Obec by v budúcnosti rada ponúkla domácnostiam mesačný prehľad hospodárenia so zákonnými a zmluvnými službami formou elektronického výpisu.

Platobný výmer za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022

Obec zverejňuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za odpad (VZN 1/2022) platobný výmer poplatku domácnosti vypočítaný na základe evidencie vývozu odpadu 2021.

infografika
Návrat na vrch stránky