Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(Výňatok)

§ 3
Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z., ktorá zahŕňa:

 1. daň z z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň za užívanie verejného priestranstva.

Časť II
Daň z pozemkov

§ 4
Hodnoty pozemkov

Správca dane stanovuje na území obce Bačkovík hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2  nasledovne:

 1. 0,1965 €/m2 – orná pôda
 2. 0,0843 €/m2 – trvalé trávnaté  porasty
 3. 1,32 €/m2 – záhrady, ostatné plochy
 4. 13,27 €/m2 – stavebné pozemky.

§ 5
Sadzba dane

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Bačkovík ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

 1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty – 0,70 %
 2. Záhrady – 0,50 %
 3. Ostatné plochy – 0,50 %
 4. Lesné pozemky – 0,50 %
 5. Stavebné pozemky – 0,50 %

Časť III
Daň zo stavieb

§ 6
Sadzba dane

 1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
 2. 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 3. 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 4. 0,16 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu.
 5. 0,13 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži.
 6. 0,16 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 7. 0,33 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 8. 0,09 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
 9. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,024 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Návrat na vrch stránky