Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

V prípade záujmu stavať rodinný dom, či inú stavbu úžitkového charakteru, potrebujete …

 1. Vlastniť pozemok.
 2. Vypísať žiadosť o stavebné povolenie a s prílohami ju podať na obecnom úrade.

Po získaní stavebného povolenia sa môžete pustiť smelo do výstavby.

K žiadosti je potrebné doložiť následné doklady:

 • kópia z katastrálnej mapy – originál (vybavuje Katastrálny odbor, Južná trieda 82, Košice)
 • iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona
 • splnomocnenie (v prípade zastupovania stavebníka v konaní)
 • 2x situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku, vrátane jej odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb a predpoklady na napojenie stavby na jestvujúce inžinierske siete
 • 2x projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou (pozostáva z: sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
 • Osvedčenie projektanta (fotokópia)
 • vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne (+ fotokópia osvedčenia o oprávnení vykonávať stavebný dozor)
 • vyjadrenie o existencii podzemných vedení:
  • Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice – žiadosť
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k plánovaným odberom a bodom napojenia na verejné siete (VE a. s., ST a. s. a pod.)
 • stanovisko obce k projektu stavby
 • záväzné stanovisko Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice
  • vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia v spojenom územnom a stavebnom konaní – žiadosť
  • z hľadiska ochrany prírody a krajiny
  • záväzné stanovisko o povolení malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • záväzné stanovisko (rozhodnutie) Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice
  • stanovisko k zámeru na poľnohospodárskej pôde (platí pre parcely v zastavanom území s klasifikáciou poľnohospodárskej pôdy) – žiadosť
  • rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy (platí pre parcely mimo zastavané územie obce) – žiadosť
 • správny poplatok € 50,- (v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov)

V prílohách sú uvádzané všetky do úvahy prichádzajúce stanoviská, vyjadrenia a súhlasy, ktoré si povolenie k stavbe môže vyžadovať. O tom, ktoré konkrétne prílohy potrebuje stavebník predložiť (podľa povahy a rozsahu stavby), sa informujte na stavebnom úrade.

Viac informácií k stavebnej dokumentácii Vám poskytne spoločný stavebný úrad Bidovce.

Spoločný obecný úrad – stavebná agenda

Adresa: Obecný úrad Bidovce, Bidovce 210, 04445
Referent: JUDr. Jaroslav Bódiš
Telefón: +421 556 969 401
E-mail: sou@bidovce.sk

Návrat na vrch stránky