Životné prostredie

Obec prijala nariadenie o zneškodňovaní obsahov žúmp a náhradnom zásobovaní vodou

Zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 27. augusta 2019 prijalo uznesenie, ktorým sa ruší pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie k likvidácii obsahu žúmp (pochádzajúce z obdobia dostavby obecnej kanalizácie v roku 2015) a prijalo nové znenie nariadenia. Zámerom nariadenia je lepšie chrániť studne obyvateľov obce a spodné i povrchové vody na území katastra obce.

V jeseni roku 2014 bola do kanalizačnej siete ako prvá pripojená domácnosť Jaroslava Greša. Za päť rokov bolo do obecnej kanalizácie pripojených 80 domov. Nepripojených je doposiaľ 13 domácnosti.

Obyvatelia obce upozorňujú na praktiky vypúšťania žúmp do priekopy pri ceste. Nepripojené domácnosti majú povinnosť dokladovať pravidelný vývoz žumpy za predchádzajúce 3 roky firmou, ktorá má oprávnenie na likvidáciu obsahu žúmp. V našom okrese je to Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (tel. 055-7952777). V prípade, že domácnosť nedokáže dokladovať vývoz žumpy v tomto období, je obec oprávnená na základe Všeobecne záväzného nariadenia 1/2015 udeliť domácnosti finančnú pokutu.

Žiadame domácnosti, ktoré sa doteraz nepripojili do obecnej kanalizácie, aby tak urobili. Uľahčí im to likvidáciu kanalizačného odpadu.

elektro odpad

Júnový zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov. Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci Bačkovík ich zber.

19. jún 2019 (streda)
o 9:30 hod.

Čo patrí do zberu

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov.

Ako postupovať

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad alebo na tel. číslo uvedené na letáku, kde sa elektroodpad nachádza.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Informácie vám radi poskytneme aj na www.heko.sk alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 77.

čierne skládky pri ceste

Ako odstránime čierne skládky?

Obec Bačkovík obkolesujú z niekoľkých strán čierne skládky odpadu. Potrebujeme sa s nimi vysporiadať. Obecné zastupiteľstvo bude na svojom zasadnutí 11. apríla 2019 hľadať riešenie tohto ekologického a ekonomického problému.

Pozrite si plán obecného úradu, ako sa s problémom vysporiadať. Návrh riešenia bude predmetom rokovania zastupiteľov.

Čierne skládky okolo obce potrebujú veľa rúk, aj veľa peňazí.

Likvidácia čiernej skládky odpadu Bačkovík

Likvidujeme čierne skládky odpadu

Rómsku osadu obkolesuje veľká kontinuálna skládka odpadu, ktorú tam občania nahromadili za mnoho rokov. Tvoria ju plasty, sklo, železo a rôzny biologický odpad. Obec sa rozhodla, že doliny okolo rómskej osady vyčistí. Aktivační pracovníci sa pustili do zberu najväčších odpadov, ktoré umiestňujú do veľkoobjemových vriec. Predpokladáme, že skládky sa nám podarí vyčistiť do augusta 2019.

V decembri 2019 očakáva obec výzvu orientovanú na likvidáciu čiernych skládok, do ktorej sa chce obec určite zapojiť, nakoľko finančné zdroje obci neumožňujú skládky zlikvidovať len na náklady obce.

Po vyčistení územia chceme v spolupráci s Miestnou občianskou poriadkovou službou zamedziť ďalšiemu systematickému znečisťovaniu prírody.

Drvič konárov k zapožičaniu

S príchodom jari obec zakúpila pre potreby domácnosti elektrický drvič konárov. Je použiteľný pre čerstvo orezané ešte nevysušené konáre do priemeru 45 mm.

Drvič si rezervujte na tel. čísle 0904 848 904. Pred zapožičaním je občan povinný uhradiť vratnú zálohu € 100,-, ktorá mu bude po odovzdaní funkčného zariadenia vrátená.

Prechádzame na vrecový zber

Začiatkom februára 2019 mení naša obec spôsob zberu triedeného odpadu z veľkokapacitných kontajnerov na uliciach obce na vrecový zber domácností. Triedený odpad domácností je zo zákona bezplatne odvážaný a nemusíme zaň platiť. (Netýka sa odvozu komunálneho odpadu.)

:: Prínos vrecového zberu

  • Triediť odpad znamená mať menej komunálneho odpadu.
  • Odpad nemusíme nikam nosiť. Zberné vozidlo ho vezme spred domu.
  • Verejný priestor obce sa už nepodobá čiernej skládke odpadu.
  • Snaha šetriť prírodu nevychádza osobným triedením na zmar.

:: Ako prebehne zmena

Do domácností budú rozdané farebné vrecia pre opakované použitie v počte 1 ks pre daný druh odpadu (plasty/papier/sklo). V prípade poškodenia alebo zničenia vreca bude pri zbere poskytnuté nové obsluhou vozidla.

Ak po odvoze odpadu vo dvore nenájdete prázdne vrece, máte nárok požiadať obecný úrad o nové v danej farbe. Potrebu môžete ohlásiť aj telefonicky na čísle +421 904 848 904.

Domácnosti môžu vykladať triedený odpad aj vo vlastných vreciach, avšak súčasťou odvážaného odpadu musí byť vrece predpísanej farby doručené firmou zabezpečujúcou odvoz. Vlastné vrecia domácností sa považujú za jednorázové a budú vyhadzované s odpadom.

:: Farebné kontajnery doma alebo jednoduché stojany

Domácnosti majú možnosť odovzdávať triedený odpad aj v predpísaných farebných kontajneroch. Je možné ich objednať a zakúpiť na obecnom úrade. Cena jedného kontajnera je € 32,-.

Obec ponúka občanom možnosť zakúpiť si jednoduché stojany na veľkoobjemové vrecia, ktoré medzi jednotlivými vývozmi slúžia k skladovaniu triedeného odpadu. Cena jedného stojana je €10,- a je možné ho zakúpiť spolu s jednorázovými veľkoobjemovými vrecami na obecnom úrade.

:: Veľkokapacitné kontajnery v obci

Veľkokapacitné kontajnery na triedený odpad budú z verejných priestranstiev obce odstránené. Komunálne veľkokapacitné kontajnery budú z verejných priestranstiev obce odstránené. Komunálne veľkokapacitné kontajnery umiestnené v areáli obecného úradu (1 ks) a základnej školy (1ks) budú uzamknuté pre potreby danej inštitúcie.

:: Spôsob triedenia a odvoz

Domácnosti majú povinnosť triediť odpad podľa jeho druhu do predpísaných farebných vriec/kontajnerov.

Vrecia s odpadom umiestnia domácnosti v predvečer termínu odvozu (alebo skoro ráno) na kraj cesty pred bránu do dvora.

:: POZOR :: Odpad nebude odvezený

Pozorne si prečítajte infoleták o triedených zložkách komunálneho odpadu, aby ste vedeli správne separovať odpad.

(obrázok sewa čo kam patrí)

V prípade, že sa vo vreciach/kontajneroch nachádza iný než PREDPÍSANÝ DRUH odpadu, zberné vozidlo vrecia neprevezme a odpad ostáva jeho majiteľovi.

:: Harmonogram zberu

Harmonogram zberu dostanú domácnosti začiatkom roka do poštových schránok. Tu je jeho aktuálna podoba.

(obrázok harmonogram)

:: Najlepšie je vzniku odpadu predchádzať

  • Používajte textilné nákupné tašky miesto plastových.
  • Niektorý tovar nie je nutné baliť do plastových vrecúšok. Zvážte, koľko odpadu si prinesiete z obchodu domov.
  • Pite vodu z vodovodu miesto plastových fliaš.
  • Plastové vrecká používajte opakovane.
  • Chráňte prírodu vo svojom okolí a upozorňujte spoluobčanov, ktorí ju znečisťujú. Naše deti ju budú taktiež potrebovať.

V prípade akýchkoľvek problémov s odvozom odpadu kontaktujte obecný úrad.

Návrat na vrch stránky