Rozvoj obce

Rómske zhromaždenie Bačkovík

Nech si Rómovia spravujú osadu sami

Rómom by pomohol fond, o ktorého použití by spolurozhodovali.

Rodičia, ktorým záleží na tom, aby ich deti vedeli hospodáriť, s pribúdajúcim vekom učia svojich potomkov spravovať vlastné finančné prostriedky. Dávajú im pravidelne malé vreckové, zriadia im detský bankový účet, prenášajú na nich zodpovednosť za nákup mesačných cestovných lístkov, prípadne finančne oceňujú domáce práce. Tak ich vedú k budúcej schopnosti sporiť, hospodárne nakupovať, zarábať si. Chcú, aby sa z nich v budúcnosti stali ľudia s vyššou životnou úrovňou než majú ich rodičia. Kto z nás by chcel mať doma notorického dlžníka? Pred rovnako veľkou úlohou stojí Rómska komunita v Bačkovíku a obec by jej pri tom mala pomôcť.

Osadu trápi mnoho problémov: čierne skládky v okolí, premnožené potkany, chýbajúce odpadkové kontajnery, nefunkčné verejné studne, záplavové dažde… Sú to problémy, ktoré ako jednotlivci riešiť nedokážu. Zároveň ich ale riešiť nedokáže ani obec. Nemá totiž napríklad za čo každoročne uhradiť niekoľko tisícov € na likvidáciu skládok odpadu. V prípade menších výdajov je obec na pochybách, či likvidácia potkanov zníži ich počet pri množstve biologických odpadkov v okolí osady. Je oprava studne dobre vynaloženým výdajom, keď o rok bude v rovnakom stave ako dnes?

Rómovia nevidia úžitok v triedení odpadu, respektíve im podmienky nedovoľujú ho triediť (vrecia roztrhajú psy). Nie všetci strážia poriadok za svojim domom a tak tí, ktorí priestor upratujú, majú po búrke nové nánosy odpadkov ostatných obyvateľov. Pomôcť by mohlo spoločné rozhodovanie Rómov o správe rómskej osady a spoločné spolurozhodovanie o časti finančných prostriedkov obce.

Obec vypracovala štatút rozvoja Rómskej osady (dokument nižšie), ktorý by umožnil zastupiteľstvu každoročne doň podľa uváženia vložiť istý obnos prostriedkov, o použití ktorých by rozhodla rómska rada. Ich zneužitie by bolo chránené jasnými pravidlami použitia. Štatút hovorí, k akému účelu ich je možné použiť. Uvádza napríklad: V prípade, že sa v okolí osady nachádzajú skládky odpadu, 50% ročného rozpočtu fondu musí byť použitých na likvidáciu skládok. Za ochranu pred neoprávneným naložením s peniazmi fondu by niesol zodpovednosť starosta obce, ktorý by sa zúčastňoval zasadnutí rómskej rady a na konci roka predkladal zastupiteľstvu správu o hospodárení fondu. V prípade, že by zastupiteľstvo malo výhrady s použitím finančných prostriedkov, mohlo by výšku príspevku do fondu v ďalšom roku obmedziť, prípadne pre daný rok príspevok zrušiť.

Štatút bude predmetom rokovania zastupiteľov obce.

Základná škola Materská škola Bačkovík

Akútne potrebujeme rozšíriť školu

Obec Bačkovík už desaťročia zabezpečuje pred primárne (Materská škola) a primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ) pre deti žijúce v obci Bačkovík v budove školy patriacej obci. 95% z nich tvoria príslušníci marginalizovanej rómskej komunity. Pri nich ešte viac, než pri ostatných platí, že cesta z chudoby smeruje cez kvalitné vzdelávanie. Tak sa oň v miere našich možností snažíme.


Cesta z chudoby smeruje cez vzdelávanie.

Kapacitné požiadavky tried však už dlhšiu dobu nespĺňajú potreby obce. Škola beží v dvojzmennej prevádzke demografický vývoj, ale aj zvyšujúce sa nároky štátu nútia obec vysporiadať sa s úlohami, ktoré sú nad naše sily.

Od začiatku budúceho školského roka (2019/20) je škola povinná zabezpečovať žiakom ZŠ teplú stravu. Objekt však nedisponuje ani jedálňou, ani výdajňou teplej stravy, aby mohla škola naplniť požiadavku zákona.

Všetci žiaci základnej školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, a vedenie školy poukazuje na potrebu pripraviť ich na nároky primárneho vzdelávania nultým ročníkom. Kapacita budovy nám však neumožňuje triedu otvoriť.

V školskom roku 2021/22 vzrastie počet prvákov o 80% (59 žiakov). V súčasnom školskom roku má základná škola 33 žiakov, pričom v 1. ročníku je 16 z nich. Bez prístavby ďalších tried budeme nútení postupne prestať zabezpečovať vzdelávanie pre žiakov 4., 3. a napokon aj 2. ročníka základnej školy.

Materská škola disponuje iba kapacitou 1 triedy, pričom vzrastajúci záujem rodičov marginalizovanej rómskej komunity nemôžeme už niekoľko rokov naplniť. Nutnosť absolvovať prípravný ročník materskej školy pre nás znamená, že odmietame žiadosti rodičov vo veku 3 a 4 rokov.

V prípade, že by sa nám podarilo školu zväčšiť ďalšie 3 triedy postaviť jedáleň slúžiacu materskej aj základnej škole, mohli by deti zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať potrebnú pred primárnu a následne primárnu vzdelávaciu prípravu do veku 9 rokov v rodnej obci.

Ako obec v jednom z najmenej rozvinutých okresov (Košice okolie) sme sa rozhodli žiadať o poskytnutie regionálneho príspevku na rozšírenie Materskej a Základnej školy, aby sme sprístupnili pred primárne vzdelávanie pre detí a žiakov príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a zvýšili kapacitu základnej školy tak, aby sme aj naďalej mohli poskytovať vzdelávanie na celom prvom stupni základnej školy.

Rozšírenie školy vybudovaním 3 plne organizovaných tried, jedálne pre žiakov oboch škôl, kapacitne vyhovujúcej výdajne jedál a kotolne ktorá dokáže zabezpečiť teplo pre celý zväčšený objekt , si vyžaduje investíciu vo výške € 533 000 ,-.

Rozšírením škôl sa vytvoria vyučovacie priestory pre 40 žiakov MŠ a 60 žiakov ZŠ. Realizácia vytvorí 6 pracovných miest nepriamo podporí ďalších 30 pracovných miest rodičov so záujmom o prácu.

Veríme, že sa nám podarí projekt zrealizovať a „malí“ žiaci nebudú musieť za vzdelávaním cestovať do vzdialených škôl.

Bačkovík nová ulica lokality

Záujem o výstavbu inžinierskych sietí

Obec Bačkovík má záujem o ďalší rozvoj obce, nárast počtu obyvateľov a možnosť novej domovej výstavby. Pozemky v okolí zastavanej časti obce ako aj väčšie záhrady umožňujú budúcu výstavbu a zároveň odbremenenie súčasných vlastníkov od údržby týchto plôch. Hodnota týchto pozemkov je však v súčasnosti nízka, nakoľko v blízkosti pozemkov chýba potrebná infraštruktúra (prípojka vody, kanalizácie, elektriny, základná príjazdová komunikácia). Obec má záujem začať budovať potrebnú infraštruktúru v tej časte obce, v ktorej najväčší počet majiteľov pozemkov vyjadrí predbežný záujem o výstavbu požadovaných sietí.

Ponúkame Vám možnosť písomne vyjadriť záujem o vybudovanie potrebnej infraštruktúry (voda, kanalizácia, elektrina) a zhodnotenie pozemku v osobnom vlastníctve. Žiadosť odovzdajte v kancelárii Obecného úradu Bačkovík, alebo pošlite na adresu: Obecný úrad, Bačkovík 41, 044 45.

Príloha

Návrat na vrch stránky