Správy

pitná voda

Problematická kvalita pitnej vody v obci

Obec zásobuje domácnosti pitnou vodou z vodného zdroja – vrt Opina L3 skupinovým vodovodom Boliarov – Bačkovík – Kecerovce.

Pravidelné laboratórne výsledky rozborov vody potvrdzujú zvýšený výskyt arzénu. Najvyššia medzná hodnota je 0,01 mg/l, pričom priemerná hodnota ukazovateľa arzén bola v rokoch 2015 – 2017 na úrovni 0,0106 mg/l.

Úrad verejného zdravotníctva udelil výnimku na používanie pitnej vody do termínu september 2020. Nariadenie úradu nedovoľuje používať vodu deťom a tehotným ženám.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva realizuje laboratórne testy v pravidelných mesačných intervaloch.

V závislosti na priebežne meraných výsledkoch môže Úrad verejného zdravotníctva výnimku predlžiť, rovnako ako pri výraznom zhoršení laboratórnych výsledkov obci s okamžitou platnosťou zakázať používanie pitnej vody.

Poskytovatelia vody domácnostiam (Boliarov, Bačkovík, Kecerovce) potrebujú zabezpečiť úpravňu vody. Odhadované náklady na realizáciu stavby budú €70.000,-.

rómska osada

Vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou

Je dôležité vlastniť pozemok, na ktorom som si postavil svoj dom? Určite áno. A mám právo disponovať s vlastným pozemkom, na ktorom si postavila dom osoba, ktorej pozemok nepatrí? Zapeklitý majetkoprávny problém.

Našu obec, rovnako ako stovky ďalších na Slovensku trápi skutočnosť, že rómske osady stoja na pozemkoch súkromných vlastníkov a spoločenstiev, ktoré o ne týmto spôsobom de facto prišli a zároveň domy občanov rómskych komunít stoja na cudzích pozemkoch. 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity ponúka obciam možnosť vysporiadať majetkoprávne vzťahy tak, aby súčasní vlastníci dostali spravodlivé finančné ohodnotenie za parcely, na ktorých stoja rómske osady a obyvatelia osád dostali možnosť nadobudnúť do vlastníctva pozemky pod domami, ktoré si v minulosti postavili a dodatočne zlegalizovať tieto stavby.

Informačný spravodaj č. 2

V rámci aktivít projektu vysporiadania pozemkov je úradom splnomocnenca zabezpečené:

 • poskytnutie odbornej pomoci obciam zapojených do projektu pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov,
 • aktualizácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach,
 • podpora procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,
 • asistencia pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách.

Súčasťou projektu je úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia (analýza vlastníkov, tiarch, dotknutých území, ochranných pásiem a pod.), vypracovanie geometrických plánov dotknutých území (vypracovanie návrhov na odčlenenie parciel, zlúčenie parciel a podobne), vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov ak je to požadované VZPP, vypracovanie zmluvnej agendy podľa povahy výsledkov analýzy územia (zmluvy o prevode vlastníckeho práva, alebo nájomné zmluvy v prípade, že vlastníkom pozemku bude obec, a pod.) a úhrada súvisiacich správnych poplatkov (osvedčovanie podpisov a správne poplatky súvisiace so zápisom práv do katastra nehnuteľností). Zúčastnené obce sa na týchto výdavkoch nepodieľajú.

Aktuálne sú do projektu podpory vysporiadania pozemkov zapojené obce v rámci 150-tky a z nich nám prišlo už 137 elektronických žiadostí o zapojenie. V druhej fáze projektu by sme chceli rozšíriť počet o ďalšie obce z Atlasu rómskych komunít. Je potrebné, aby sa obec Bačkovík zapojila do programu vysporiadavania vlastníckych vzťahov parciel pod rómskou osadou. 

Základná škola Materská škola Bačkovík

Akútne potrebujeme rozšíriť školu

Obec Bačkovík už desaťročia zabezpečuje pred primárne (Materská škola) a primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ) pre deti žijúce v obci Bačkovík v budove školy patriacej obci. 95% z nich tvoria príslušníci marginalizovanej rómskej komunity. Pri nich ešte viac, než pri ostatných platí, že cesta z chudoby smeruje cez kvalitné vzdelávanie. Tak sa oň v miere našich možností snažíme.


Cesta z chudoby smeruje cez vzdelávanie.

Kapacitné požiadavky tried však už dlhšiu dobu nespĺňajú potreby obce. Škola beží v dvojzmennej prevádzke demografický vývoj, ale aj zvyšujúce sa nároky štátu nútia obec vysporiadať sa s úlohami, ktoré sú nad naše sily.

Od začiatku budúceho školského roka (2019/20) je škola povinná zabezpečovať žiakom ZŠ teplú stravu. Objekt však nedisponuje ani jedálňou, ani výdajňou teplej stravy, aby mohla škola naplniť požiadavku zákona.

Všetci žiaci základnej školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, a vedenie školy poukazuje na potrebu pripraviť ich na nároky primárneho vzdelávania nultým ročníkom. Kapacita budovy nám však neumožňuje triedu otvoriť.

V školskom roku 2021/22 vzrastie počet prvákov o 80% (59 žiakov). V súčasnom školskom roku má základná škola 33 žiakov, pričom v 1. ročníku je 16 z nich. Bez prístavby ďalších tried budeme nútení postupne prestať zabezpečovať vzdelávanie pre žiakov 4., 3. a napokon aj 2. ročníka základnej školy.

Materská škola disponuje iba kapacitou 1 triedy, pričom vzrastajúci záujem rodičov marginalizovanej rómskej komunity nemôžeme už niekoľko rokov naplniť. Nutnosť absolvovať prípravný ročník materskej školy pre nás znamená, že odmietame žiadosti rodičov vo veku 3 a 4 rokov.

V prípade, že by sa nám podarilo školu zväčšiť ďalšie 3 triedy postaviť jedáleň slúžiacu materskej aj základnej škole, mohli by deti zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať potrebnú pred primárnu a následne primárnu vzdelávaciu prípravu do veku 9 rokov v rodnej obci.

Ako obec v jednom z najmenej rozvinutých okresov (Košice okolie) sme sa rozhodli žiadať o poskytnutie regionálneho príspevku na rozšírenie Materskej a Základnej školy, aby sme sprístupnili pred primárne vzdelávanie pre detí a žiakov príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a zvýšili kapacitu základnej školy tak, aby sme aj naďalej mohli poskytovať vzdelávanie na celom prvom stupni základnej školy.

Rozšírenie školy vybudovaním 3 plne organizovaných tried, jedálne pre žiakov oboch škôl, kapacitne vyhovujúcej výdajne jedál a kotolne ktorá dokáže zabezpečiť teplo pre celý zväčšený objekt , si vyžaduje investíciu vo výške € 533 000 ,-.

Rozšírením škôl sa vytvoria vyučovacie priestory pre 40 žiakov MŠ a 60 žiakov ZŠ. Realizácia vytvorí 6 pracovných miest nepriamo podporí ďalších 30 pracovných miest rodičov so záujmom o prácu.

Veríme, že sa nám podarí projekt zrealizovať a „malí“ žiaci nebudú musieť za vzdelávaním cestovať do vzdialených škôl.

Likvidácia čiernej skládky odpadu Bačkovík

Likvidujeme čierne skládky odpadu

Rómsku osadu obkolesuje veľká kontinuálna skládka odpadu, ktorú tam občania nahromadili za mnoho rokov. Tvoria ju plasty, sklo, železo a rôzny biologický odpad. Obec sa rozhodla, že doliny okolo rómskej osady vyčistí. Aktivační pracovníci sa pustili do zberu najväčších odpadov, ktoré umiestňujú do veľkoobjemových vriec. Predpokladáme, že skládky sa nám podarí vyčistiť do augusta 2019.

V decembri 2019 očakáva obec výzvu orientovanú na likvidáciu čiernych skládok, do ktorej sa chce obec určite zapojiť, nakoľko finančné zdroje obci neumožňujú skládky zlikvidovať len na náklady obce.

Po vyčistení územia chceme v spolupráci s Miestnou občianskou poriadkovou službou zamedziť ďalšiemu systematickému znečisťovaniu prírody.

Budeme mať Miestnu občiansku poriadkovú službu

Obec podala v septembri 2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok, aby mohla zriadiť miestnu poriadkovú službu. Koncom marca 2019 bola obec listom oboznámená, že úrad vlády schválil predloženú žiadosť.

Cieľom projektu je ochrana bezpečnosti v obci, zlepšenie kvality komunitného života a v neposlednom rade zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce prostredníctvom zriadenia poriadkových služieb s prítomnosťou občanov marginalizovanej rómskej komunity (MRK).

Občianske hliadky budú zodpovedať hlavne za:

 • Ochrana verejného poriadku.
 • Zamedzovanie poškodzovaniu majetku.
 • Bezpečnosť detí počas ich odchodu do školy a zo školy.
 • Kontrola pohybu maloletých detí vo vybraných lokalitách v neskorých večerných hodinách.
 • Kontrola a zamedzenie vytvárania čiernych skládok odpadu.

Obec bude môcť zamestnať 4 osoby z radov MRK. Po podpísaní zmluvy medzi Úradom vlády SR a obcou zverejní obec termín výberového konania a kritéria pre podanie písomnej žiadosti – záujem o prácu „Člen miestnej občianskej poriadkovej služby.

Základné podmienky pre výber členov Miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • Vek minimálne 18 rokov.
 • Ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008.
 • Zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený v zmysle Trestného zákona č. 300/2005.
 • Autorita v komunite MRK
 • Predchádzajúca skúsenosť s vykonávaním obdobných úkonov
 • Sebaovládanie a nekonfliktnosť

O vyhlásení výberového konania bude obec včas informovať.

Drvič konárov k zapožičaniu

S príchodom jari obec zakúpila pre potreby domácnosti elektrický drvič konárov. Je použiteľný pre čerstvo orezané ešte nevysušené konáre do priemeru 45 mm.

Drvič si rezervujte na tel. čísle 0904 848 904. Pred zapožičaním je občan povinný uhradiť vratnú zálohu € 100,-, ktorá mu bude po odovzdaní funkčného zariadenia vrátená.

Bačkovík nová ulica lokality

Záujem o výstavbu inžinierskych sietí

Obec Bačkovík má záujem o ďalší rozvoj obce, nárast počtu obyvateľov a možnosť novej domovej výstavby. Pozemky v okolí zastavanej časti obce ako aj väčšie záhrady umožňujú budúcu výstavbu a zároveň odbremenenie súčasných vlastníkov od údržby týchto plôch. Hodnota týchto pozemkov je však v súčasnosti nízka, nakoľko v blízkosti pozemkov chýba potrebná infraštruktúra (prípojka vody, kanalizácie, elektriny, základná príjazdová komunikácia). Obec má záujem začať budovať potrebnú infraštruktúru v tej časte obce, v ktorej najväčší počet majiteľov pozemkov vyjadrí predbežný záujem o výstavbu požadovaných sietí.

Ponúkame Vám možnosť písomne vyjadriť záujem o vybudovanie potrebnej infraštruktúry (voda, kanalizácia, elektrina) a zhodnotenie pozemku v osobnom vlastníctve. Žiadosť odovzdajte v kancelárii Obecného úradu Bačkovík, alebo pošlite na adresu: Obecný úrad, Bačkovík 41, 044 45.

Príloha

jubilea

Januároví a februároví jubilanti v obci Bačkovík

Jubileum je významný medzník v živote každého človeka a v obci máme obyvateľov, ktorí si pripomínajú významné jubileá. V mesiaci január a február si pripomínajú minimálne 65 rokov od svojho narodenia následní občania. Pripájame sa ku gratulantom a prajeme veľa pekných chvíľ v kruhu rodiny a blízkych:

Január

 • Helena Mičková

Február

 • Michal Bartko
 • František Zuskár
 • Ľudmila Godlová
 • Andrej Iľo

prezidentské voľby 2019 kandidáti

Kandidáti na Prezidenta SR

Zverejňujeme zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorý sa budú v 1. kole volieb 16. marca 2019 uchádzať o dôveru občanov Slovenskej republiky:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Návrat na vrch stránky