Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obecný úrad

Obec začína viesť evidenciu domácností triediacich odpad

Zvyšujúce sa finančné nároky štátu na triedenie odpadu nútia obce motivovať ich obyvateľov k väčšiemu triedeniu. Obec Bačkovík pravdepodobne čaká jedna z dvoch variant riešenia problému zdražujúceho vývozného: Buď bude zastupiteľstvo nútené paušálne zdvihnúť cenu za odvoz odpadu, alebo stanoví zvýhodnenú sadzbu pre domácnosti separujúce odpad a zvýšenú sadzbu tým domácnostiam, ktoré odpady netriedia.

Od 1. novembra 2019 preto začína obec Bačkovík viesť evidenciu domácností triediacich odpad. V deň vývozu triedeného odpadu (v čase 7:30 – 8:00 hod.) vykoná zamestnanec obce evidenciu domácností vykladajúcich vrecia s odpadom.

Ak vám doma chýbajú farebné vrecia na triedený odpad, nájdete ich vo vestibule Obecného úradu. Firma Kosit zároveň upozorňuje, že farebné vrecia nie je možné použiť k vývozu komunálneho odpadu. Farebné vrecia na triedený odpad naplnené komunálnym odpadom nebudú vyvezené.

Pri tejto príležitosti pozývame obyvateľov obce na Verejné zhromaždenie (pi 29. 11. 2019, 18:00 hod.), témou ktorého bude otázka zvyšovania pomeru vytriedeného odpadu v obci a zmeny poplatku za likvidáciu odpadu. Prítomní hlasovaním naznačia zastupiteľstvu, aké riešenie uprednostňujú v otázke zmeny ceny.

Ďalšia lekárska pohotovosť v Košiciach

Pre narastajúci počet ošetrených pacientov v čase pohotovostnej služby zriadilo mesto Košice ďalšiu lekársku pohotovosť. Sídli na adrese Národná trieda 27 (pri OD Beta, MHD zastávka Tomašíkova). V prípade príchodu autom umožňuje parkovanie vo dvore.

Ordinačné hodiny: pracovné dni 16:00 – 22:00 hod. / víkend: 7:00 – 22:00 hod.

Telefón: ambulancia pre deti 055 63 22222 / ambulancia pre dospelých: 055 64 22222.

Aj naďalej môžu pacienti využívať Ambulantnú pohotovostnú službu na ul. Toryská.

Zväčšenie výstupišťa autobusovej zastávky

Prepravca verejnej dopravy fa. Eurobus upozornil obec Bačkovík na problematické vystupovanie cestujúcich z autobusu. Priestor výstupišťa je situovaný v mieste, ktoré núti vodiča zastaviť tak, že zadná časť autobusu blokuje premávku v jazdnom pruhu. V prípade, že vodič zastaví o niekoľko metrov vyššie ako je výstupište, cestujúci vystupujú do priekopy.

Obec pripravuje rekonštrukciu výstupišťa jej zväčšením, takže kanalizačná trasa bude situovaná pod výstupišťom. Rekonštrukciu výstupišťa bude obec realizovať verejnou brigádou 28. septembra 2019. Pozývame občanov k zapojeniu sa do prestavby výstupišťa.

Regionálny autobusový prepravca fa. Eurobus taktiež vyzvala obec Bačkovík k zasielaniu pripomienok obyvateľov k súčasnému harmonogramu autobusových liniek z okresného mesta do obce. V prípade potreby nám do 27. septembra 2019 ohlasujte Vaše odporúčania pre zmeny v časovom harmonograme spojení Košíc a Bačkovíka. Jednanie o budúcoročnom harmonograme autobusových liniek (vojde s platnosťou 9. 12. 2019) sa uskutoční 1. októbra 2019. Obec sa jednania s prepravcom a Košickým samosprávnym krajom zúčastní.

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

Obec Bačkovík, podľa § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len“ zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje dňom 28. júna 2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Bačkovík 63.

Požadované predpoklady a kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. l písm. a), b), c) a d), § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon č. 317/2009 Z. z.“):

 • pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • vykonanie l. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní (overená kópia),
 • doklad o absolvovaní l. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č . 596/2003 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. l písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na nternetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta.

Potrebné údaje k žiadosti o výpis z registra trestov:

fyzická osoba:

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo , miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 22. júla 2019 na adresu: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45. Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ‘ MŠ“ „Neotvárať!“

Nástup do funkcie: 1. septembra 2019.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Výsledky výberového konania na členov občianskej hliadky

Dňa 20. 6. 2019 sa konalo výberové konanie na členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v Bačkovíku. Do výberového konania sa písomne prihlásili 10 záujemcovia o zamestnanie. Výberového konania sa zúčastnilo 8 záujemcov. Z nich 3-členná komisia výberového konania vybrala 4 záujemcov.

Prijatí uchádzači

P.Č.MENOHODNOTITEĽ 1
(body)
HODNOTITEĽ 2
(body)
HODNOTITEĽ 3
(body)
HODNOTENIE
(priemer bodov)
1.Marián
Gábor
8888
2.Marcela
Gáborová
7666,33
3.Renáta
Gáborová
5776,33
4.Róbert
Slepčík
6434,33

Podmienkou prijatia do zamestnania je dodatočné predloženie čistého výpisu z registra trestov a potvrdenie o najvyššom nadobudnutom vzdelaní, alebo potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. Prijatí uchádzači sa dostavia do kancelárie Obecného úradu v stredu 26. júna 2019, kde budú informovaní o ďalšom postupe pred podpisom pracovnej zmluvy.

V prípade, že prijatí uchádzači nesplnia podmienku čistého registra trestov, postupujú neprijatí uchádzači s najvyšším počtom bodov medzi prijatých záujemcov. O možnostiach zamestnania budeme neprijatých uchádzačov informovať telefonicky.

čierne skládky pri ceste

Ako odstránime čierne skládky?

Obec Bačkovík obkolesujú z niekoľkých strán čierne skládky odpadu. Potrebujeme sa s nimi vysporiadať. Obecné zastupiteľstvo bude na svojom zasadnutí 11. apríla 2019 hľadať riešenie tohto ekologického a ekonomického problému.

Pozrite si plán obecného úradu, ako sa s problémom vysporiadať. Návrh riešenia bude predmetom rokovania zastupiteľov.

Čierne skládky okolo obce potrebujú veľa rúk, aj veľa peňazí.

pitná voda

Problematická kvalita pitnej vody v obci

Obec zásobuje domácnosti pitnou vodou z vodného zdroja – vrt Opina L3 skupinovým vodovodom Boliarov – Bačkovík – Kecerovce.

Pravidelné laboratórne výsledky rozborov vody potvrdzujú zvýšený výskyt arzénu. Najvyššia medzná hodnota je 0,01 mg/l, pričom priemerná hodnota ukazovateľa arzén bola v rokoch 2015 – 2017 na úrovni 0,0106 mg/l.

Úrad verejného zdravotníctva udelil výnimku na používanie pitnej vody do termínu september 2020. Nariadenie úradu nedovoľuje používať vodu deťom a tehotným ženám.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva realizuje laboratórne testy v pravidelných mesačných intervaloch.

V závislosti na priebežne meraných výsledkoch môže Úrad verejného zdravotníctva výnimku predlžiť, rovnako ako pri výraznom zhoršení laboratórnych výsledkov obci s okamžitou platnosťou zakázať používanie pitnej vody.

Poskytovatelia vody domácnostiam (Boliarov, Bačkovík, Kecerovce) potrebujú zabezpečiť úpravňu vody. Odhadované náklady na realizáciu stavby budú €70.000,-.

rómska osada

Vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou

Je dôležité vlastniť pozemok, na ktorom som si postavil svoj dom? Určite áno. A mám právo disponovať s vlastným pozemkom, na ktorom si postavila dom osoba, ktorej pozemok nepatrí? Zapeklitý majetkoprávny problém.

Našu obec, rovnako ako stovky ďalších na Slovensku trápi skutočnosť, že rómske osady stoja na pozemkoch súkromných vlastníkov a spoločenstiev, ktoré o ne týmto spôsobom de facto prišli a zároveň domy občanov rómskych komunít stoja na cudzích pozemkoch. 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity ponúka obciam možnosť vysporiadať majetkoprávne vzťahy tak, aby súčasní vlastníci dostali spravodlivé finančné ohodnotenie za parcely, na ktorých stoja rómske osady a obyvatelia osád dostali možnosť nadobudnúť do vlastníctva pozemky pod domami, ktoré si v minulosti postavili a dodatočne zlegalizovať tieto stavby.

Informačný spravodaj č. 2

V rámci aktivít projektu vysporiadania pozemkov je úradom splnomocnenca zabezpečené:

 • poskytnutie odbornej pomoci obciam zapojených do projektu pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov,
 • aktualizácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach,
 • podpora procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,
 • asistencia pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách.

Súčasťou projektu je úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia (analýza vlastníkov, tiarch, dotknutých území, ochranných pásiem a pod.), vypracovanie geometrických plánov dotknutých území (vypracovanie návrhov na odčlenenie parciel, zlúčenie parciel a podobne), vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov ak je to požadované VZPP, vypracovanie zmluvnej agendy podľa povahy výsledkov analýzy územia (zmluvy o prevode vlastníckeho práva, alebo nájomné zmluvy v prípade, že vlastníkom pozemku bude obec, a pod.) a úhrada súvisiacich správnych poplatkov (osvedčovanie podpisov a správne poplatky súvisiace so zápisom práv do katastra nehnuteľností). Zúčastnené obce sa na týchto výdavkoch nepodieľajú.

Aktuálne sú do projektu podpory vysporiadania pozemkov zapojené obce v rámci 150-tky a z nich nám prišlo už 137 elektronických žiadostí o zapojenie. V druhej fáze projektu by sme chceli rozšíriť počet o ďalšie obce z Atlasu rómskych komunít. Je potrebné, aby sa obec Bačkovík zapojila do programu vysporiadavania vlastníckych vzťahov parciel pod rómskou osadou. 

Budeme mať Miestnu občiansku poriadkovú službu

Obec podala v septembri 2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok, aby mohla zriadiť miestnu poriadkovú službu. Koncom marca 2019 bola obec listom oboznámená, že úrad vlády schválil predloženú žiadosť.

Cieľom projektu je ochrana bezpečnosti v obci, zlepšenie kvality komunitného života a v neposlednom rade zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce prostredníctvom zriadenia poriadkových služieb s prítomnosťou občanov marginalizovanej rómskej komunity (MRK).

Občianske hliadky budú zodpovedať hlavne za:

 • Ochrana verejného poriadku.
 • Zamedzovanie poškodzovaniu majetku.
 • Bezpečnosť detí počas ich odchodu do školy a zo školy.
 • Kontrola pohybu maloletých detí vo vybraných lokalitách v neskorých večerných hodinách.
 • Kontrola a zamedzenie vytvárania čiernych skládok odpadu.

Obec bude môcť zamestnať 4 osoby z radov MRK. Po podpísaní zmluvy medzi Úradom vlády SR a obcou zverejní obec termín výberového konania a kritéria pre podanie písomnej žiadosti – záujem o prácu „Člen miestnej občianskej poriadkovej služby.

Základné podmienky pre výber členov Miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • Vek minimálne 18 rokov.
 • Ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008.
 • Zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený v zmysle Trestného zákona č. 300/2005.
 • Autorita v komunite MRK
 • Predchádzajúca skúsenosť s vykonávaním obdobných úkonov
 • Sebaovládanie a nekonfliktnosť

O vyhlásení výberového konania bude obec včas informovať.

prezidentské voľby 2019 kandidáti

Kandidáti na Prezidenta SR

Zverejňujeme zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorý sa budú v 1. kole volieb 16. marca 2019 uchádzať o dôveru občanov Slovenskej republiky:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Návrat na vrch stránky