Obecné zastupiteľstvo

Rómske zhromaždenie Bačkovík

Nech si Rómovia spravujú osadu sami

Rómom by pomohol fond, o ktorého použití by spolurozhodovali.

Rodičia, ktorým záleží na tom, aby ich deti vedeli hospodáriť, s pribúdajúcim vekom učia svojich potomkov spravovať vlastné finančné prostriedky. Dávajú im pravidelne malé vreckové, zriadia im detský bankový účet, prenášajú na nich zodpovednosť za nákup mesačných cestovných lístkov, prípadne finančne oceňujú domáce práce. Tak ich vedú k budúcej schopnosti sporiť, hospodárne nakupovať, zarábať si. Chcú, aby sa z nich v budúcnosti stali ľudia s vyššou životnou úrovňou než majú ich rodičia. Kto z nás by chcel mať doma notorického dlžníka? Pred rovnako veľkou úlohou stojí Rómska komunita v Bačkovíku a obec by jej pri tom mala pomôcť.

Osadu trápi mnoho problémov: čierne skládky v okolí, premnožené potkany, chýbajúce odpadkové kontajnery, nefunkčné verejné studne, záplavové dažde… Sú to problémy, ktoré ako jednotlivci riešiť nedokážu. Zároveň ich ale riešiť nedokáže ani obec. Nemá totiž napríklad za čo každoročne uhradiť niekoľko tisícov € na likvidáciu skládok odpadu. V prípade menších výdajov je obec na pochybách, či likvidácia potkanov zníži ich počet pri množstve biologických odpadkov v okolí osady. Je oprava studne dobre vynaloženým výdajom, keď o rok bude v rovnakom stave ako dnes?

Rómovia nevidia úžitok v triedení odpadu, respektíve im podmienky nedovoľujú ho triediť (vrecia roztrhajú psy). Nie všetci strážia poriadok za svojim domom a tak tí, ktorí priestor upratujú, majú po búrke nové nánosy odpadkov ostatných obyvateľov. Pomôcť by mohlo spoločné rozhodovanie Rómov o správe rómskej osady a spoločné spolurozhodovanie o časti finančných prostriedkov obce.

Obec vypracovala štatút rozvoja Rómskej osady (dokument nižšie), ktorý by umožnil zastupiteľstvu každoročne doň podľa uváženia vložiť istý obnos prostriedkov, o použití ktorých by rozhodla rómska rada. Ich zneužitie by bolo chránené jasnými pravidlami použitia. Štatút hovorí, k akému účelu ich je možné použiť. Uvádza napríklad: V prípade, že sa v okolí osady nachádzajú skládky odpadu, 50% ročného rozpočtu fondu musí byť použitých na likvidáciu skládok. Za ochranu pred neoprávneným naložením s peniazmi fondu by niesol zodpovednosť starosta obce, ktorý by sa zúčastňoval zasadnutí rómskej rady a na konci roka predkladal zastupiteľstvu správu o hospodárení fondu. V prípade, že by zastupiteľstvo malo výhrady s použitím finančných prostriedkov, mohlo by výšku príspevku do fondu v ďalšom roku obmedziť, prípadne pre daný rok príspevok zrušiť.

Štatút bude predmetom rokovania zastupiteľov obce.

Obec prijala nariadenie o zneškodňovaní obsahov žúmp a náhradnom zásobovaní vodou

Zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 27. augusta 2019 prijalo uznesenie, ktorým sa ruší pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie k likvidácii obsahu žúmp (pochádzajúce z obdobia dostavby obecnej kanalizácie v roku 2015) a prijalo nové znenie nariadenia. Zámerom nariadenia je lepšie chrániť studne obyvateľov obce a spodné i povrchové vody na území katastra obce.

V jeseni roku 2014 bola do kanalizačnej siete ako prvá pripojená domácnosť Jaroslava Greša. Za päť rokov bolo do obecnej kanalizácie pripojených 80 domov. Nepripojených je doposiaľ 13 domácnosti.

Obyvatelia obce upozorňujú na praktiky vypúšťania žúmp do priekopy pri ceste. Nepripojené domácnosti majú povinnosť dokladovať pravidelný vývoz žumpy za predchádzajúce 3 roky firmou, ktorá má oprávnenie na likvidáciu obsahu žúmp. V našom okrese je to Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (tel. 055-7952777). V prípade, že domácnosť nedokáže dokladovať vývoz žumpy v tomto období, je obec oprávnená na základe Všeobecne záväzného nariadenia 1/2015 udeliť domácnosti finančnú pokutu.

Žiadame domácnosti, ktoré sa doteraz nepripojili do obecnej kanalizácie, aby tak urobili. Uľahčí im to likvidáciu kanalizačného odpadu.

Bačkovík

Pripravujeme zasadnutie zastupiteľstva obce

Dňa 11. apríla 2019 o 18:00 hod sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík vo volebnom období 2018-2022.

Predmetom rokovania bude záujem vlastníkov pozemkov o výstavbu inžinierskych sietí v blízkosti ich parciel, kapacitný stav materskej a základnej školy, majetkové vysporiadanie s vlastníkmi parciel v okolí Kultúrneho domu, čierne skládky odpadu na území obce, žiadosť obecnej rímskokatolíckej komunity o prístavbu samostatného vchodu k modlitebni, plán rekonštrukcie vykurovania a zateplenie obecného úradu, nelegálna výstavba na parcelách cudzích vlastníkov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou.

Úplný návrh programu.

Návrat na vrch stránky