Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Komunita

Konalo sa verejné zhromaždenie k cenám za vývoz odpadu

Dňa 29. novembra 2019 sa konalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce Bačkovík, venujúce sa zmenám v legislatíve nakladania s odpadmi, triedeniu odpadov a cenám za odvoz komunálneho odpadu.

Starosta obce Bačkovík František Korečko predstavil audit hospodárenia súvisiaceho s vývozom komunálneho a drobného stavebného odpadu. Upozornil, že súčasná cena za odvoz nezodpovedá nákladom za nakupovanú službu a bude nevyhnutné ju v budúcnosti zvýšiť. Taktiež upozornil na vysoké percento neplatičov komunálneho odpadu (zoznam neplatičov). V neposlednom rade poukázal na skutočnosť, že súčasný model poplatku za odvoz komunálneho odpadu nemotivuje domácnosti k triedeniu odpadu.

Starosta obce informoval, že obec začala od 1. novembra 2019 viesť evidenciu domácností, triediacich odpad, informoval taktiež o zmene legislatívy, ktorá od januára 2020 vyžaduje od vývozcov odpadu používať pri zvoze mobilné váhy, ktoré obciam umožnia presnejšie evidovať hmotnosti vyvezeného komunálneho a separovaných zložiek odpadu.

Obec predloží na najbližšie zastupiteľstvo návrh nariadenia upravujúceho ceny poplatkov za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý by systém poplatkov zmenil z rovnostárskeho na zásluhový. Pozrite si zverejnený audit vývozu odpadov a poplatkov za rok 2018.

Žiaci MŠ a ZŠ pripravujú vianočný program

Žiaci Materskej a Základnej školy Bačkovík so svojimi učiteľmi Vás pozývajú na Vianočný program, ktorý pripravujú a vystúpia s ním v utorok 17. decembra 201915:00 hod. v sále kultúrneho domu.

Všetci ste srdečne vítaní.

Hlasuj a šír ďalej …

Pomôžte nám hlasovaním ochrániť obec Bačkovík pred povodňami.

1. Navštívte web www.komunitnegranty.sk .

2. Vyberte projekt: Košický kraj > SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI BAČKOVÍK

3. Vložte do formulára svoje tel. číslo.

4. Vložte do formulára overovací kód z SMS.

Úprimne ďakujeme.

Pomôžete nám šírením informácie o hlasovaní.

Vianočná výzdoba 2019

Obec Bačkovík vyhlasuje súťaž o najkrajšie vyzdobené obydlia vianočnou výzdobou.

Vyzdobte svoj dom, dvor alebo okná do 6. decembra 2019 a tým sa budete môcť zapojiť do súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu v obci Bačkovík. Dekorácie fotograficky zdokumentujeme 6. 12. 2019 a zverejníme ich na Facebook stránke „Bačkovík pre všetkých„. O víťazovi rozhodnú členovia FB skupiny. (Pridajte sa do skupiny kliknutím na predchádzajúci odkaz.)

Súťaž bude mať 2 kategórie:

1) Domácnosť v obci
2) Domácnosť v rómskej osade

Domácnosť s najväčším počtom hlasov získa svetelnú reťaz na dozdobenie svojho obydlia.

výhra súťaž vianočná výzdoba Bačkovík 2019

Prajeme Vám pekný advent.

Pripravujeme adventnú potravinovú zbierku

V spolupráci s obchodným reťazcom Tesco a Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach opäť pred Vianocami pripravujeme pre sociálne najslabšie domácnosti v obci Bačkovík zbierku potravín a drogérie. Budú ju realizovať žiacki dobrovoľníci v piatok 22. 11. 2019 v Tesco Extra Košice Trolejbusová.

Minulý rok obec pred Vianocami zriadila sociálnu komisiu tvorenú 2 ženami z obce a 2 ženami z rómskej osady. Komisia spolu vybrala 10 sociálne najslabších seniorov a domácností v 4. adventnú nedeľu im na Obecnom úrade Bačkovík odovzdali zbierku.

Pozrite si fotogalériu z odovzdávania potravín 2018.

Galérie

Pridajte sa k pomoci trvácnymi potravinami a drogériou. Svoj dar môžete priniesť do kancelárie obecného úradu do piatka 13. decembra 2019.

Komisia opäť potraviny rozdelí a odovzdá ich na 3. adventnú nedeľu 15. decembra 2019 potrebným rodinám.

Kalanetika v Bačkovíku

Pozývame záujemkyne o cvičenie posilňovacích cvikov Kalanetiky pridať sa skupine cvičiacich. Cvičenia pod vedením Andrey Korečkovej prebiehajú v knižnici Obecného úradu Bačkovík po dohode 1 – 2 krát týždenne v čase 19:00 – 20:00 hod.. Informácie o najbližších termínoch Vám poskytne Eva Godušová (0903 350 299), prípadne ich nájdete na dverách knižnice. Cvičiaci si so sebou potrebuje priniesť karimatku. Poplatok za jedno cvičenie je €1,-.

Eurobus Irisbus

Eurobus pripravuje nový cestovný poriadok 2020

Obec Bačkovík bola regionálnym dopravcom fa. Eurobus vyzvaná, aby pred zverejnením nového cestovného poriadku (vojde do platnosti 9. 12. 2019) informovala, aké zmeny požadujú cestujúci  využívajúci služby dopravcu.

Zhromaždené podnety (žiadosti):

1) presun času odchodu linky z Košíc do Bačkovíka z 14:50 hod. na 15:10 hod. (vyhovuje sa)
2) zavedenie spoja z Košíc do Bačkovíka o 22:30 hod, respektíve zavedenie spoja z Bidoviec do Bačkovíka o 23:30 hod. (nevyhovuje sa z dôvodu ne rentability)
3) zavedenie spoja z Košíc do Bačkovíka v čase medzi 8:00 hod. a 9:00 hod. (nevyhovuje sa z dôvodu ne rentability) 4) opätovné zavedenie striedania prestupov na víkendových linkách z Bačkovíka do Košíc (nevyhovuje sa, nakoľko to neumožňuje kolobeh autobusov).

Obecný spravodaj Bačkovík

Prvý krát vydané Obecné noviny

Podarilo sa nám prichystať a rozniesť do schránok prvé vydanie obecných novín. Noviny chcú informovať obyvateľov o práci obecného úradu, dôležitých rozhodnutiach zastupiteľstva a výzvach, ktoré pred obcou stoja.  

V tomto čísle nájdete okrem iného informácie o zmenách cien za nákup služieb verejného vodovodu a kanalizácie, plán vzniku novej ulice, článok prečo a ako riešiť rómsku potrebu legálnej výstavby, či informácie o dvoch letných povodniach v obci.

Prajeme vám príjemné čítanie, premýšľanie, diskutovanie s ostatnými obyvateľmi, angažovanie sa …

Náklady na vydanie jedného novinového výtlačku sú €0,49-. (Číslo je spolufinancované z projektu EÚ a Ministerstva vnútra SR, projekt „Miestne poriadkové služby v obci Bačkovík“).

Abel Ravasz - zdroj: David Ištok - Aktuality.sk

Návšteva splnomocnenca pre rómske komunity v Bačkovíku

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity v Bačkovíku, navštívi v piatok 26. apríla 2019 obec Bačkovík. Návšteva je iniciovaná starostom obce v snahe pomôcť riešiť problémy obecnej komunity, ktorej viac než polovicu tvoria občania rómskeho etnika. Tí sa  potykajú s problémami ako nevysporiadané pozemky pod rómskou osadou, čierne stavby, nedostatočná kapacita materskej a základnej školy.

Obec sa v minulosti uchádzala o možnosť zriadiť obecné hliadky. V marci 2019 získala súhlas s finančnou podporou na ich zriadenie. Očakávame, že hliadky pomôžu znížiť problémy vzájomného spolunažívania v obci a zlepšia vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi.

V apríli začala obec s likvidáciou čiernych skládok na území obce. 80% odpadu je sústredeného v bezprostrednom okolí rómskej osady. Odpad zhromažďujú aktivační pracovníci obce. Na likvidáciu skládok zorganizovala obec aj brigádu, do ktorej sa majú možnosť zapojiť všetci obyvatelia obce. S likvidáciou odpadu pomáhajú občania aj dobrovoľnými finančnými darmi, nakoľko obec disponuje obmedzenými finančnými prostriedkami. V zbierke sa doposiaľ vyzbieralo €250,-. Žiaľ, odhadované náklady na likvidáciu všetkých skládok činia odhadom €2400,-. Obec chce s likvidáciou pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Pred obcou stojí úloha hľadať cesty k vysporiadaniu pozemkov pod rómskou osadou. Parcely pod osadou vlastní bezpodielové spoločenstvo vlastníkov, ktoré tvorí viac ako 50 spolumajiteľov parciel. Obec má záujem byť mediátorom v snahe umožniť obyvateľom rómskej osady odkúpiť pozemky pod a v okolí domov a dodatočne skolaudovať čierne stavby.

Budova školy už niekoľko rokov nevyhovuje potrebám demografického rastu obce. V budove sídli materská aj malo triedna základná škola v ktorej je v súčasnosti vyučovaný 1. – 4. ročník. Škola beží v dvoj-zmennej prevádzke. Materská škola nie je schopná prijímať všetky žiadosti záujemcov o predprimárne vzdelávanie. Budove chýba jedáleň pokrývajúca súčasnú kapacitu žiakov, preto základná škola vydáva iba suché obedy. Od školského roka 2019/20 nebude môcť základná škola spĺňať povinnosť vydávať žiakom teplú stravu. Demografický vývoj počtu školopovinných žiakov do 3 rokov činí 80% nárast, čo znamená, že o 3 roky bude základná škola schopná zabezpečovať iba prevádzku 1. ročníka. Obec v tejto súvislosti predložila finančnú žiadosť na prístavbu školy vo výške €530.000,-.

Obec nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov, aby zvládla veľké investičné úlohy, ale má ľudský potenciál na strane oboch etník. Stretnutie so splnomocnencom vlády chce vedeniu štátu vyslať signál, že má zmysel investovať do etnicky zmiešaných komunít, ktoré sa v súčasnosti vedia vysporadúvať s problémami spolunažívania, ale narastajúce materiálne problémy by ich o túto schopnosť mohli pripraviť.

Preto sa obraciame na splnomocnenca  vlády pre rómske komunity o pomoc v spomenutých problémoch.

čierne skládky pri ceste

Ako odstránime čierne skládky?

Obec Bačkovík obkolesujú z niekoľkých strán čierne skládky odpadu. Potrebujeme sa s nimi vysporiadať. Obecné zastupiteľstvo bude na svojom zasadnutí 11. apríla 2019 hľadať riešenie tohto ekologického a ekonomického problému.

Pozrite si plán obecného úradu, ako sa s problémom vysporiadať. Návrh riešenia bude predmetom rokovania zastupiteľov.

Čierne skládky okolo obce potrebujú veľa rúk, aj veľa peňazí.

Návrat na vrch stránky