Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Správy

Konalo sa verejné zhromaždenie k cenám za vývoz odpadu

Dňa 29. novembra 2019 sa konalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce Bačkovík, venujúce sa zmenám v legislatíve nakladania s odpadmi, triedeniu odpadov a cenám za odvoz komunálneho odpadu.

Starosta obce Bačkovík František Korečko predstavil audit hospodárenia súvisiaceho s vývozom komunálneho a drobného stavebného odpadu. Upozornil, že súčasná cena za odvoz nezodpovedá nákladom za nakupovanú službu a bude nevyhnutné ju v budúcnosti zvýšiť. Taktiež upozornil na vysoké percento neplatičov komunálneho odpadu (zoznam neplatičov). V neposlednom rade poukázal na skutočnosť, že súčasný model poplatku za odvoz komunálneho odpadu nemotivuje domácnosti k triedeniu odpadu.

Starosta obce informoval, že obec začala od 1. novembra 2019 viesť evidenciu domácností, triediacich odpad, informoval taktiež o zmene legislatívy, ktorá od januára 2020 vyžaduje od vývozcov odpadu používať pri zvoze mobilné váhy, ktoré obciam umožnia presnejšie evidovať hmotnosti vyvezeného komunálneho a separovaných zložiek odpadu.

Obec predloží na najbližšie zastupiteľstvo návrh nariadenia upravujúceho ceny poplatkov za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý by systém poplatkov zmenil z rovnostárskeho na zásluhový. Pozrite si zverejnený audit vývozu odpadov a poplatkov za rok 2018.

Navrhujeme upraviť nariadenie o sociálnej pomoci

Po skúsenostiach s opakujúcimi sa letnými povodňami 2019 a žiadosťami obyvateľov o finančnú pomoc v súvislosti s finančnými možnosťami obce sme pripravili nové nariadenie o sociálnej pomoci. Nariadenie bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva obce Bačkovík dňa 10. decembra 2019. Predkladáme verejnosti navrhované znenie.  

8. zasadnutie zastupiteľstva obce

Dňa 10. decembra 2019 (utorok) o 18.00 hod. sa na Obecnom úrade v Bačkovíku bude konať 8. zasadnutie zastupiteľstva obce.

Predmetom rokovania bude okrem iného rozpočet obce na roky 2020-2020, audit poplatkov obce a výzvy k dohodám o splácaní dlhu, návrh na zmeny vo všeobecne záväznom nariadení o komunálnych odpadoch, návrh rozšírenia kapacity ZŠ, informácia o oprave katastrálnych záznamov hydromelioračného kanála.

Prečítajte si celý návrh programu rokovania.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Žiaci MŠ a ZŠ pripravujú vianočný program

Žiaci Materskej a Základnej školy Bačkovík so svojimi učiteľmi Vás pozývajú na Vianočný program, ktorý pripravujú a vystúpia s ním v utorok 17. decembra 201915:00 hod. v sále kultúrneho domu.

Všetci ste srdečne vítaní.

Hlasuj a šír ďalej …

Pomôžte nám hlasovaním ochrániť obec Bačkovík pred povodňami.

1. Navštívte web www.komunitnegranty.sk .

2. Vyberte projekt: Košický kraj > SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI BAČKOVÍK

3. Vložte do formulára svoje tel. číslo.

4. Vložte do formulára overovací kód z SMS.

Úprimne ďakujeme.

Pomôžete nám šírením informácie o hlasovaní.

Vianočná výzdoba 2019

Obec Bačkovík vyhlasuje súťaž o najkrajšie vyzdobené obydlia vianočnou výzdobou.

Vyzdobte svoj dom, dvor alebo okná do 6. decembra 2019 a tým sa budete môcť zapojiť do súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu v obci Bačkovík. Dekorácie fotograficky zdokumentujeme 6. 12. 2019 a zverejníme ich na Facebook stránke „Bačkovík pre všetkých„. O víťazovi rozhodnú členovia FB skupiny. (Pridajte sa do skupiny kliknutím na predchádzajúci odkaz.)

Súťaž bude mať 2 kategórie:

1) Domácnosť v obci
2) Domácnosť v rómskej osade

Domácnosť s najväčším počtom hlasov získa svetelnú reťaz na dozdobenie svojho obydlia.

výhra súťaž vianočná výzdoba Bačkovík 2019

Prajeme Vám pekný advent.

Pripravujeme adventnú potravinovú zbierku

V spolupráci s obchodným reťazcom Tesco a Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach opäť pred Vianocami pripravujeme pre sociálne najslabšie domácnosti v obci Bačkovík zbierku potravín a drogérie. Budú ju realizovať žiacki dobrovoľníci v piatok 22. 11. 2019 v Tesco Extra Košice Trolejbusová.

Minulý rok obec pred Vianocami zriadila sociálnu komisiu tvorenú 2 ženami z obce a 2 ženami z rómskej osady. Komisia spolu vybrala 10 sociálne najslabších seniorov a domácností v 4. adventnú nedeľu im na Obecnom úrade Bačkovík odovzdali zbierku.

Pozrite si fotogalériu z odovzdávania potravín 2018.

Galérie

Pridajte sa k pomoci trvácnymi potravinami a drogériou. Svoj dar môžete priniesť do kancelárie obecného úradu do piatka 13. decembra 2019.

Komisia opäť potraviny rozdelí a odovzdá ich na 3. adventnú nedeľu 15. decembra 2019 potrebným rodinám.

Obec začína viesť evidenciu domácností triediacich odpad

Zvyšujúce sa finančné nároky štátu na triedenie odpadu nútia obce motivovať ich obyvateľov k väčšiemu triedeniu. Obec Bačkovík pravdepodobne čaká jedna z dvoch variant riešenia problému zdražujúceho vývozného: Buď bude zastupiteľstvo nútené paušálne zdvihnúť cenu za odvoz odpadu, alebo stanoví zvýhodnenú sadzbu pre domácnosti separujúce odpad a zvýšenú sadzbu tým domácnostiam, ktoré odpady netriedia.

Od 1. novembra 2019 preto začína obec Bačkovík viesť evidenciu domácností triediacich odpad. V deň vývozu triedeného odpadu (v čase 7:30 – 8:00 hod.) vykoná zamestnanec obce evidenciu domácností vykladajúcich vrecia s odpadom.

Ak vám doma chýbajú farebné vrecia na triedený odpad, nájdete ich vo vestibule Obecného úradu. Firma Kosit zároveň upozorňuje, že farebné vrecia nie je možné použiť k vývozu komunálneho odpadu. Farebné vrecia na triedený odpad naplnené komunálnym odpadom nebudú vyvezené.

Pri tejto príležitosti pozývame obyvateľov obce na Verejné zhromaždenie (pi 29. 11. 2019, 18:00 hod.), témou ktorého bude otázka zvyšovania pomeru vytriedeného odpadu v obci a zmeny poplatku za likvidáciu odpadu. Prítomní hlasovaním naznačia zastupiteľstvu, aké riešenie uprednostňujú v otázke zmeny ceny.

Návrh zmien územného plánu 2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom 7. zasadnutí dňa 23. októbra 2019 okrem iného prijalo uznesenie, ktorým poverilo starostu obce prípravou zmien územného plánu s možnosťou vzniku novej ulice.

Nakoľko súčasný územný plán predpokladá výstavbu v častiach obce, v ktorých o výstavbu doposiaľ nebol záujem, starosta na základe na jar zhromaždených žiadostí obyvateľov o výstavbu inžinierskych sietí predložil zastupiteľstvu návrh na presun zón na výstavbu podľa kľúča A a B (viď foto).

Zastupitelia poverili starostu obce prípravou zmien územného plánu podľa kľúča A. Časti obce určené k domovej výstavbe v rómskej osade Bačkovík majú ostať bezo zmien, tak ako to navrhli zmeny územného plánu 1 schválené v roku 2018. Po spracovaní územnoplánovacej dokumentácie obec zvolá zhromaždenie k verejnému prerokovaniu návrhu zmien. Zmeny územného plánu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

7. zasadnutie zastupiteľstva obce

Dňa 23. októbra 2019 (streda) o 18.00 hod. sa na Obecnom úrade v Bačkovíku bude konať 7. zasadnutie zastupiteľstva obce.

Predmetom rokovania bude okrem iného návrhy zmien v územnom pláne obce, príprava pre možnosť výstavby novej ulice, návrh fondu opráv obecnej vodovodnej siete a hodnotenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v rokoch 2015 – 2020. Prečítajte si celý návrh programu rokovania.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.


Zápisnica zo zasadnutia.

Návrat na vrch stránky