Správy

Rómske zhromaždenie Bačkovík

Nech si Rómovia spravujú osadu sami

Rómom by pomohol fond, o ktorého použití by spolurozhodovali.

Rodičia, ktorým záleží na tom, aby ich deti vedeli hospodáriť, s pribúdajúcim vekom učia svojich potomkov spravovať vlastné finančné prostriedky. Dávajú im pravidelne malé vreckové, zriadia im detský bankový účet, prenášajú na nich zodpovednosť za nákup mesačných cestovných lístkov, prípadne finančne oceňujú domáce práce. Tak ich vedú k budúcej schopnosti sporiť, hospodárne nakupovať, zarábať si. Chcú, aby sa z nich v budúcnosti stali ľudia s vyššou životnou úrovňou než majú ich rodičia. Kto z nás by chcel mať doma notorického dlžníka? Pred rovnako veľkou úlohou stojí Rómska komunita v Bačkovíku a obec by jej pri tom mala pomôcť.

Osadu trápi mnoho problémov: čierne skládky v okolí, premnožené potkany, chýbajúce odpadkové kontajnery, nefunkčné verejné studne, záplavové dažde… Sú to problémy, ktoré ako jednotlivci riešiť nedokážu. Zároveň ich ale riešiť nedokáže ani obec. Nemá totiž napríklad za čo každoročne uhradiť niekoľko tisícov € na likvidáciu skládok odpadu. V prípade menších výdajov je obec na pochybách, či likvidácia potkanov zníži ich počet pri množstve biologických odpadkov v okolí osady. Je oprava studne dobre vynaloženým výdajom, keď o rok bude v rovnakom stave ako dnes?

Rómovia nevidia úžitok v triedení odpadu, respektíve im podmienky nedovoľujú ho triediť (vrecia roztrhajú psy). Nie všetci strážia poriadok za svojim domom a tak tí, ktorí priestor upratujú, majú po búrke nové nánosy odpadkov ostatných obyvateľov. Pomôcť by mohlo spoločné rozhodovanie Rómov o správe rómskej osady a spoločné spolurozhodovanie o časti finančných prostriedkov obce.

Obec vypracovala štatút rozvoja Rómskej osady (dokument nižšie), ktorý by umožnil zastupiteľstvu každoročne doň podľa uváženia vložiť istý obnos prostriedkov, o použití ktorých by rozhodla rómska rada. Ich zneužitie by bolo chránené jasnými pravidlami použitia. Štatút hovorí, k akému účelu ich je možné použiť. Uvádza napríklad: V prípade, že sa v okolí osady nachádzajú skládky odpadu, 50% ročného rozpočtu fondu musí byť použitých na likvidáciu skládok. Za ochranu pred neoprávneným naložením s peniazmi fondu by niesol zodpovednosť starosta obce, ktorý by sa zúčastňoval zasadnutí rómskej rady a na konci roka predkladal zastupiteľstvu správu o hospodárení fondu. V prípade, že by zastupiteľstvo malo výhrady s použitím finančných prostriedkov, mohlo by výšku príspevku do fondu v ďalšom roku obmedziť, prípadne pre daný rok príspevok zrušiť.

Štatút bude predmetom rokovania zastupiteľov obce.

Návrh na zmeny vo VZN o zneškodňovaní obsahov žúmp a náhradnom zásobovaní vodou

Obec Bačkovík predkladá obyvateľom obce návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp, spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území Obce Bačkovík.

Vyvesením návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Znenie návrhu: návrh VZN Obce Bačkovík č. 2019-0 o zneškodňovaní žúmp náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

Obec Bačkovík, podľa § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len“ zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje dňom 28. júna 2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Bačkovík 63.

Požadované predpoklady a kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. l písm. a), b), c) a d), § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon č. 317/2009 Z. z.“):

 • pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • vykonanie l. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní (overená kópia),
 • doklad o absolvovaní l. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č . 596/2003 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. l písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na nternetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta.

Potrebné údaje k žiadosti o výpis z registra trestov:

fyzická osoba:

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo , miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 22. júla 2019 na adresu: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45. Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ‘ MŠ“ „Neotvárať!“

Nástup do funkcie: 1. septembra 2019.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Výsledky výberového konania na členov občianskej hliadky

Dňa 20. 6. 2019 sa konalo výberové konanie na členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v Bačkovíku. Do výberového konania sa písomne prihlásili 10 záujemcovia o zamestnanie. Výberového konania sa zúčastnilo 8 záujemcov. Z nich 3-členná komisia výberového konania vybrala 4 záujemcov.

Prijatí uchádzači

P.Č.MENOHODNOTITEĽ 1
(body)
HODNOTITEĽ 2
(body)
HODNOTITEĽ 3
(body)
HODNOTENIE
(priemer bodov)
1.Marián
Gábor
8888
2.Marcela
Gáborová
7666,33
3.Renáta
Gáborová
5776,33
4.Róbert
Slepčík
6434,33

Podmienkou prijatia do zamestnania je dodatočné predloženie čistého výpisu z registra trestov a potvrdenie o najvyššom nadobudnutom vzdelaní, alebo potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. Prijatí uchádzači sa dostavia do kancelárie Obecného úradu v stredu 26. júna 2019, kde budú informovaní o ďalšom postupe pred podpisom pracovnej zmluvy.

V prípade, že prijatí uchádzači nesplnia podmienku čistého registra trestov, postupujú neprijatí uchádzači s najvyšším počtom bodov medzi prijatých záujemcov. O možnostiach zamestnania budeme neprijatých uchádzačov informovať telefonicky.

elektro odpad

Júnový zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov. Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci Bačkovík ich zber.

19. jún 2019 (streda)
o 9:30 hod.

Čo patrí do zberu

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov.

Ako postupovať

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad alebo na tel. číslo uvedené na letáku, kde sa elektroodpad nachádza.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Informácie vám radi poskytneme aj na www.heko.sk alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 77.

Abel Ravasz - zdroj: David Ištok - Aktuality.sk

Návšteva splnomocnenca pre rómske komunity v Bačkovíku

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity v Bačkovíku, navštívi v piatok 26. apríla 2019 obec Bačkovík. Návšteva je iniciovaná starostom obce v snahe pomôcť riešiť problémy obecnej komunity, ktorej viac než polovicu tvoria občania rómskeho etnika. Tí sa  potykajú s problémami ako nevysporiadané pozemky pod rómskou osadou, čierne stavby, nedostatočná kapacita materskej a základnej školy.

Obec sa v minulosti uchádzala o možnosť zriadiť obecné hliadky. V marci 2019 získala súhlas s finančnou podporou na ich zriadenie. Očakávame, že hliadky pomôžu znížiť problémy vzájomného spolunažívania v obci a zlepšia vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi.

V apríli začala obec s likvidáciou čiernych skládok na území obce. 80% odpadu je sústredeného v bezprostrednom okolí rómskej osady. Odpad zhromažďujú aktivační pracovníci obce. Na likvidáciu skládok zorganizovala obec aj brigádu, do ktorej sa majú možnosť zapojiť všetci obyvatelia obce. S likvidáciou odpadu pomáhajú občania aj dobrovoľnými finančnými darmi, nakoľko obec disponuje obmedzenými finančnými prostriedkami. V zbierke sa doposiaľ vyzbieralo €250,-. Žiaľ, odhadované náklady na likvidáciu všetkých skládok činia odhadom €2400,-. Obec chce s likvidáciou pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Pred obcou stojí úloha hľadať cesty k vysporiadaniu pozemkov pod rómskou osadou. Parcely pod osadou vlastní bezpodielové spoločenstvo vlastníkov, ktoré tvorí viac ako 50 spolumajiteľov parciel. Obec má záujem byť mediátorom v snahe umožniť obyvateľom rómskej osady odkúpiť pozemky pod a v okolí domov a dodatočne skolaudovať čierne stavby.

Budova školy už niekoľko rokov nevyhovuje potrebám demografického rastu obce. V budove sídli materská aj malo triedna základná škola v ktorej je v súčasnosti vyučovaný 1. – 4. ročník. Škola beží v dvoj-zmennej prevádzke. Materská škola nie je schopná prijímať všetky žiadosti záujemcov o predprimárne vzdelávanie. Budove chýba jedáleň pokrývajúca súčasnú kapacitu žiakov, preto základná škola vydáva iba suché obedy. Od školského roka 2019/20 nebude môcť základná škola spĺňať povinnosť vydávať žiakom teplú stravu. Demografický vývoj počtu školopovinných žiakov do 3 rokov činí 80% nárast, čo znamená, že o 3 roky bude základná škola schopná zabezpečovať iba prevádzku 1. ročníka. Obec v tejto súvislosti predložila finančnú žiadosť na prístavbu školy vo výške €530.000,-.

Obec nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov, aby zvládla veľké investičné úlohy, ale má ľudský potenciál na strane oboch etník. Stretnutie so splnomocnencom vlády chce vedeniu štátu vyslať signál, že má zmysel investovať do etnicky zmiešaných komunít, ktoré sa v súčasnosti vedia vysporadúvať s problémami spolunažívania, ale narastajúce materiálne problémy by ich o túto schopnosť mohli pripraviť.

Preto sa obraciame na splnomocnenca  vlády pre rómske komunity o pomoc v spomenutých problémoch.

čierne skládky pri ceste

Ako odstránime čierne skládky?

Obec Bačkovík obkolesujú z niekoľkých strán čierne skládky odpadu. Potrebujeme sa s nimi vysporiadať. Obecné zastupiteľstvo bude na svojom zasadnutí 11. apríla 2019 hľadať riešenie tohto ekologického a ekonomického problému.

Pozrite si plán obecného úradu, ako sa s problémom vysporiadať. Návrh riešenia bude predmetom rokovania zastupiteľov.

Čierne skládky okolo obce potrebujú veľa rúk, aj veľa peňazí.

Bačkovík

Pripravujeme zasadnutie zastupiteľstva obce

Dňa 11. apríla 2019 o 18:00 hod sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík vo volebnom období 2018-2022.

Predmetom rokovania bude záujem vlastníkov pozemkov o výstavbu inžinierskych sietí v blízkosti ich parciel, kapacitný stav materskej a základnej školy, majetkové vysporiadanie s vlastníkmi parciel v okolí Kultúrneho domu, čierne skládky odpadu na území obce, žiadosť obecnej rímskokatolíckej komunity o prístavbu samostatného vchodu k modlitebni, plán rekonštrukcie vykurovania a zateplenie obecného úradu, nelegálna výstavba na parcelách cudzích vlastníkov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou.

Úplný návrh programu.

pitná voda

Problematická kvalita pitnej vody v obci

Obec zásobuje domácnosti pitnou vodou z vodného zdroja – vrt Opina L3 skupinovým vodovodom Boliarov – Bačkovík – Kecerovce.

Pravidelné laboratórne výsledky rozborov vody potvrdzujú zvýšený výskyt arzénu. Najvyššia medzná hodnota je 0,01 mg/l, pričom priemerná hodnota ukazovateľa arzén bola v rokoch 2015 – 2017 na úrovni 0,0106 mg/l.

Úrad verejného zdravotníctva udelil výnimku na používanie pitnej vody do termínu september 2020. Nariadenie úradu nedovoľuje používať vodu deťom a tehotným ženám.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva realizuje laboratórne testy v pravidelných mesačných intervaloch.

V závislosti na priebežne meraných výsledkoch môže Úrad verejného zdravotníctva výnimku predlžiť, rovnako ako pri výraznom zhoršení laboratórnych výsledkov obci s okamžitou platnosťou zakázať používanie pitnej vody.

Poskytovatelia vody domácnostiam (Boliarov, Bačkovík, Kecerovce) potrebujú zabezpečiť úpravňu vody. Odhadované náklady na realizáciu stavby budú €70.000,-.

rómska osada

Vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou

Je dôležité vlastniť pozemok, na ktorom som si postavil svoj dom? Určite áno. A mám právo disponovať s vlastným pozemkom, na ktorom si postavila dom osoba, ktorej pozemok nepatrí? Zapeklitý majetkoprávny problém.

Našu obec, rovnako ako stovky ďalších na Slovensku trápi skutočnosť, že rómske osady stoja na pozemkoch súkromných vlastníkov a spoločenstiev, ktoré o ne týmto spôsobom de facto prišli a zároveň domy občanov rómskych komunít stoja na cudzích pozemkoch. 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity ponúka obciam možnosť vysporiadať majetkoprávne vzťahy tak, aby súčasní vlastníci dostali spravodlivé finančné ohodnotenie za parcely, na ktorých stoja rómske osady a obyvatelia osád dostali možnosť nadobudnúť do vlastníctva pozemky pod domami, ktoré si v minulosti postavili a dodatočne zlegalizovať tieto stavby.

Informačný spravodaj č. 2

V rámci aktivít projektu vysporiadania pozemkov je úradom splnomocnenca zabezpečené:

 • poskytnutie odbornej pomoci obciam zapojených do projektu pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov,
 • aktualizácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach,
 • podpora procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,
 • asistencia pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách.

Súčasťou projektu je úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia (analýza vlastníkov, tiarch, dotknutých území, ochranných pásiem a pod.), vypracovanie geometrických plánov dotknutých území (vypracovanie návrhov na odčlenenie parciel, zlúčenie parciel a podobne), vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov ak je to požadované VZPP, vypracovanie zmluvnej agendy podľa povahy výsledkov analýzy územia (zmluvy o prevode vlastníckeho práva, alebo nájomné zmluvy v prípade, že vlastníkom pozemku bude obec, a pod.) a úhrada súvisiacich správnych poplatkov (osvedčovanie podpisov a správne poplatky súvisiace so zápisom práv do katastra nehnuteľností). Zúčastnené obce sa na týchto výdavkoch nepodieľajú.

Aktuálne sú do projektu podpory vysporiadania pozemkov zapojené obce v rámci 150-tky a z nich nám prišlo už 137 elektronických žiadostí o zapojenie. V druhej fáze projektu by sme chceli rozšíriť počet o ďalšie obce z Atlasu rómskych komunít. Je potrebné, aby sa obec Bačkovík zapojila do programu vysporiadavania vlastníckych vzťahov parciel pod rómskou osadou. 

Návrat na vrch stránky