Správy

Kalanetika v Bačkovíku

Pozývame záujemkyne o cvičenie posilňovacích cvikov Kalanetiky pridať sa skupine cvičiacich. Cvičenia pod vedením Andrey Korečkovej prebiehajú v knižnici Obecného úradu Bačkovík po dohode 1 – 2 krát týždenne v čase 19:00 – 20:00 hod.. Informácie o najbližších termínoch Vám poskytne Eva Godušová (0903 350 299), prípadne ich nájdete na dverách knižnice. Cvičiaci si so sebou potrebuje priniesť karimatku. Poplatok za jedno cvičenie je €1,-.

Eurobus Irisbus

Eurobus pripravuje nový cestovný poriadok 2020

Obec Bačkovík bola regionálnym dopravcom fa. Eurobus vyzvaná, aby pred zverejnením nového cestovného poriadku (vojde do platnosti 9. 12. 2019) informovala, aké zmeny požadujú cestujúci  využívajúci služby dopravcu.

Zhromaždené podnety (žiadosti):

1) presun času odchodu linky z Košíc do Bačkovíka z 14:50 hod. na 15:10 hod. (vyhovuje sa)
2) zavedenie spoja z Košíc do Bačkovíka o 22:30 hod, respektíve zavedenie spoja z Bidoviec do Bačkovíka o 23:30 hod. (nevyhovuje sa z dôvodu ne rentability)
3) zavedenie spoja z Košíc do Bačkovíka v čase medzi 8:00 hod. a 9:00 hod. (nevyhovuje sa z dôvodu ne rentability) 4) opätovné zavedenie striedania prestupov na víkendových linkách z Bačkovíka do Košíc (nevyhovuje sa, nakoľko to neumožňuje kolobeh autobusov).

Ďalšia lekárska pohotovosť v Košiciach

Pre narastajúci počet ošetrených pacientov v čase pohotovostnej služby zriadilo mesto Košice ďalšiu lekársku pohotovosť. Sídli na adrese Národná trieda 27 (pri OD Beta, MHD zastávka Tomašíkova). V prípade príchodu autom umožňuje parkovanie vo dvore.

Ordinačné hodiny: pracovné dni 16:00 – 22:00 hod. / víkend: 7:00 – 22:00 hod.

Telefón: ambulancia pre deti 055 63 22222 / ambulancia pre dospelých: 055 64 22222.

Aj naďalej môžu pacienti využívať Ambulantnú pohotovostnú službu na ul. Toryská.

Zväčšenie výstupišťa autobusovej zastávky

Prepravca verejnej dopravy fa. Eurobus upozornil obec Bačkovík na problematické vystupovanie cestujúcich z autobusu. Priestor výstupišťa je situovaný v mieste, ktoré núti vodiča zastaviť tak, že zadná časť autobusu blokuje premávku v jazdnom pruhu. V prípade, že vodič zastaví o niekoľko metrov vyššie ako je výstupište, cestujúci vystupujú do priekopy.

Obec pripravuje rekonštrukciu výstupišťa jej zväčšením, takže kanalizačná trasa bude situovaná pod výstupišťom. Rekonštrukciu výstupišťa bude obec realizovať verejnou brigádou 28. septembra 2019. Pozývame občanov k zapojeniu sa do prestavby výstupišťa.

Regionálny autobusový prepravca fa. Eurobus taktiež vyzvala obec Bačkovík k zasielaniu pripomienok obyvateľov k súčasnému harmonogramu autobusových liniek z okresného mesta do obce. V prípade potreby nám do 27. septembra 2019 ohlasujte Vaše odporúčania pre zmeny v časovom harmonograme spojení Košíc a Bačkovíka. Jednanie o budúcoročnom harmonograme autobusových liniek (vojde s platnosťou 9. 12. 2019) sa uskutoční 1. októbra 2019. Obec sa jednania s prepravcom a Košickým samosprávnym krajom zúčastní.

Obecný spravodaj Bačkovík

Prvý krát vydané Obecné noviny

Podarilo sa nám prichystať a rozniesť do schránok prvé vydanie obecných novín. Noviny chcú informovať obyvateľov o práci obecného úradu, dôležitých rozhodnutiach zastupiteľstva a výzvach, ktoré pred obcou stoja.  

V tomto čísle nájdete okrem iného informácie o zmenách cien za nákup služieb verejného vodovodu a kanalizácie, plán vzniku novej ulice, článok prečo a ako riešiť rómsku potrebu legálnej výstavby, či informácie o dvoch letných povodniach v obci.

Prajeme vám príjemné čítanie, premýšľanie, diskutovanie s ostatnými obyvateľmi, angažovanie sa …

Náklady na vydanie jedného novinového výtlačku sú €0,49-. (Číslo je spolufinancované z projektu EÚ a Ministerstva vnútra SR, projekt „Miestne poriadkové služby v obci Bačkovík“).

Rómske zhromaždenie Bačkovík

Nech si Rómovia spravujú osadu sami

Rómom by pomohol fond, o ktorého použití by spolurozhodovali.

Rodičia, ktorým záleží na tom, aby ich deti vedeli hospodáriť, s pribúdajúcim vekom učia svojich potomkov spravovať vlastné finančné prostriedky. Dávajú im pravidelne malé vreckové, zriadia im detský bankový účet, prenášajú na nich zodpovednosť za nákup mesačných cestovných lístkov, prípadne finančne oceňujú domáce práce. Tak ich vedú k budúcej schopnosti sporiť, hospodárne nakupovať, zarábať si. Chcú, aby sa z nich v budúcnosti stali ľudia s vyššou životnou úrovňou než majú ich rodičia. Kto z nás by chcel mať doma notorického dlžníka? Pred rovnako veľkou úlohou stojí Rómska komunita v Bačkovíku a obec by jej pri tom mala pomôcť.

Osadu trápi mnoho problémov: čierne skládky v okolí, premnožené potkany, chýbajúce odpadkové kontajnery, nefunkčné verejné studne, záplavové dažde… Sú to problémy, ktoré ako jednotlivci riešiť nedokážu. Zároveň ich ale riešiť nedokáže ani obec. Nemá totiž napríklad za čo každoročne uhradiť niekoľko tisícov € na likvidáciu skládok odpadu. V prípade menších výdajov je obec na pochybách, či likvidácia potkanov zníži ich počet pri množstve biologických odpadkov v okolí osady. Je oprava studne dobre vynaloženým výdajom, keď o rok bude v rovnakom stave ako dnes?

Rómovia nevidia úžitok v triedení odpadu, respektíve im podmienky nedovoľujú ho triediť (vrecia roztrhajú psy). Nie všetci strážia poriadok za svojim domom a tak tí, ktorí priestor upratujú, majú po búrke nové nánosy odpadkov ostatných obyvateľov. Pomôcť by mohlo spoločné rozhodovanie Rómov o správe rómskej osady a spoločné spolurozhodovanie o časti finančných prostriedkov obce.

Obec vypracovala štatút rozvoja Rómskej osady (dokument nižšie), ktorý by umožnil zastupiteľstvu každoročne doň podľa uváženia vložiť istý obnos prostriedkov, o použití ktorých by rozhodla rómska rada. Ich zneužitie by bolo chránené jasnými pravidlami použitia. Štatút hovorí, k akému účelu ich je možné použiť. Uvádza napríklad: V prípade, že sa v okolí osady nachádzajú skládky odpadu, 50% ročného rozpočtu fondu musí byť použitých na likvidáciu skládok. Za ochranu pred neoprávneným naložením s peniazmi fondu by niesol zodpovednosť starosta obce, ktorý by sa zúčastňoval zasadnutí rómskej rady a na konci roka predkladal zastupiteľstvu správu o hospodárení fondu. V prípade, že by zastupiteľstvo malo výhrady s použitím finančných prostriedkov, mohlo by výšku príspevku do fondu v ďalšom roku obmedziť, prípadne pre daný rok príspevok zrušiť.

Štatút bude predmetom rokovania zastupiteľov obce.

Obec prijala nariadenie o zneškodňovaní obsahov žúmp a náhradnom zásobovaní vodou

Zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 27. augusta 2019 prijalo uznesenie, ktorým sa ruší pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie k likvidácii obsahu žúmp (pochádzajúce z obdobia dostavby obecnej kanalizácie v roku 2015) a prijalo nové znenie nariadenia. Zámerom nariadenia je lepšie chrániť studne obyvateľov obce a spodné i povrchové vody na území katastra obce.

V jeseni roku 2014 bola do kanalizačnej siete ako prvá pripojená domácnosť Jaroslava Greša. Za päť rokov bolo do obecnej kanalizácie pripojených 80 domov. Nepripojených je doposiaľ 13 domácnosti.

Obyvatelia obce upozorňujú na praktiky vypúšťania žúmp do priekopy pri ceste. Nepripojené domácnosti majú povinnosť dokladovať pravidelný vývoz žumpy za predchádzajúce 3 roky firmou, ktorá má oprávnenie na likvidáciu obsahu žúmp. V našom okrese je to Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (tel. 055-7952777). V prípade, že domácnosť nedokáže dokladovať vývoz žumpy v tomto období, je obec oprávnená na základe Všeobecne záväzného nariadenia 1/2015 udeliť domácnosti finančnú pokutu.

Žiadame domácnosti, ktoré sa doteraz nepripojili do obecnej kanalizácie, aby tak urobili. Uľahčí im to likvidáciu kanalizačného odpadu.

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

Obec Bačkovík, podľa § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len“ zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje dňom 28. júna 2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Bačkovík 63.

Požadované predpoklady a kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. l písm. a), b), c) a d), § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon č. 317/2009 Z. z.“):

 • pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • vykonanie l. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní (overená kópia),
 • doklad o absolvovaní l. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č . 596/2003 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. l písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na nternetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta.

Potrebné údaje k žiadosti o výpis z registra trestov:

fyzická osoba:

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo , miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 22. júla 2019 na adresu: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45. Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ‘ MŠ“ „Neotvárať!“

Nástup do funkcie: 1. septembra 2019.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Výsledky výberového konania na členov občianskej hliadky

Dňa 20. 6. 2019 sa konalo výberové konanie na členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v Bačkovíku. Do výberového konania sa písomne prihlásili 10 záujemcovia o zamestnanie. Výberového konania sa zúčastnilo 8 záujemcov. Z nich 3-členná komisia výberového konania vybrala 4 záujemcov.

Prijatí uchádzači

P.Č.MENOHODNOTITEĽ 1
(body)
HODNOTITEĽ 2
(body)
HODNOTITEĽ 3
(body)
HODNOTENIE
(priemer bodov)
1.Marián
Gábor
8888
2.Marcela
Gáborová
7666,33
3.Renáta
Gáborová
5776,33
4.Róbert
Slepčík
6434,33

Podmienkou prijatia do zamestnania je dodatočné predloženie čistého výpisu z registra trestov a potvrdenie o najvyššom nadobudnutom vzdelaní, alebo potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. Prijatí uchádzači sa dostavia do kancelárie Obecného úradu v stredu 26. júna 2019, kde budú informovaní o ďalšom postupe pred podpisom pracovnej zmluvy.

V prípade, že prijatí uchádzači nesplnia podmienku čistého registra trestov, postupujú neprijatí uchádzači s najvyšším počtom bodov medzi prijatých záujemcov. O možnostiach zamestnania budeme neprijatých uchádzačov informovať telefonicky.

elektro odpad

Júnový zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov. Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci Bačkovík ich zber.

19. jún 2019 (streda)
o 9:30 hod.

Čo patrí do zberu

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov.

Ako postupovať

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad alebo na tel. číslo uvedené na letáku, kde sa elektroodpad nachádza.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Informácie vám radi poskytneme aj na www.heko.sk alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 77.

Návrat na vrch stránky