Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Akútne potrebujeme rozšíriť školu

Základná škola Materská škola Bačkovík

Obec Bačkovík už desaťročia zabezpečuje pred primárne (Materská škola) a primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ) pre deti žijúce v obci Bačkovík v budove školy patriacej obci. 95% z nich tvoria príslušníci marginalizovanej rómskej komunity. Pri nich ešte viac, než pri ostatných platí, že cesta z chudoby smeruje cez kvalitné vzdelávanie. Tak sa oň v miere našich možností snažíme.


Cesta z chudoby smeruje cez vzdelávanie.

Kapacitné požiadavky tried však už dlhšiu dobu nespĺňajú potreby obce. Škola beží v dvojzmennej prevádzke demografický vývoj, ale aj zvyšujúce sa nároky štátu nútia obec vysporiadať sa s úlohami, ktoré sú nad naše sily.

Od začiatku budúceho školského roka (2019/20) je škola povinná zabezpečovať žiakom ZŠ teplú stravu. Objekt však nedisponuje ani jedálňou, ani výdajňou teplej stravy, aby mohla škola naplniť požiadavku zákona.

Všetci žiaci základnej školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, a vedenie školy poukazuje na potrebu pripraviť ich na nároky primárneho vzdelávania nultým ročníkom. Kapacita budovy nám však neumožňuje triedu otvoriť.

V školskom roku 2021/22 vzrastie počet prvákov o 80% (59 žiakov). V súčasnom školskom roku má základná škola 33 žiakov, pričom v 1. ročníku je 16 z nich. Bez prístavby ďalších tried budeme nútení postupne prestať zabezpečovať vzdelávanie pre žiakov 4., 3. a napokon aj 2. ročníka základnej školy.

Materská škola disponuje iba kapacitou 1 triedy, pričom vzrastajúci záujem rodičov marginalizovanej rómskej komunity nemôžeme už niekoľko rokov naplniť. Nutnosť absolvovať prípravný ročník materskej školy pre nás znamená, že odmietame žiadosti rodičov vo veku 3 a 4 rokov.

V prípade, že by sa nám podarilo školu zväčšiť ďalšie 3 triedy postaviť jedáleň slúžiacu materskej aj základnej škole, mohli by deti zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať potrebnú pred primárnu a následne primárnu vzdelávaciu prípravu do veku 9 rokov v rodnej obci.

Ako obec v jednom z najmenej rozvinutých okresov (Košice okolie) sme sa rozhodli žiadať o poskytnutie regionálneho príspevku na rozšírenie Materskej a Základnej školy, aby sme sprístupnili pred primárne vzdelávanie pre detí a žiakov príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a zvýšili kapacitu základnej školy tak, aby sme aj naďalej mohli poskytovať vzdelávanie na celom prvom stupni základnej školy.

Rozšírenie školy vybudovaním 3 plne organizovaných tried, jedálne pre žiakov oboch škôl, kapacitne vyhovujúcej výdajne jedál a kotolne ktorá dokáže zabezpečiť teplo pre celý zväčšený objekt , si vyžaduje investíciu vo výške € 533 000 ,-.

Rozšírením škôl sa vytvoria vyučovacie priestory pre 40 žiakov MŠ a 60 žiakov ZŠ. Realizácia vytvorí 6 pracovných miest nepriamo podporí ďalších 30 pracovných miest rodičov so záujmom o prácu.

Veríme, že sa nám podarí projekt zrealizovať a „malí“ žiaci nebudú musieť za vzdelávaním cestovať do vzdialených škôl.

Návrat na vrch stránky